Intenzívny manažment dyslipidémie u vysokorizikového pacienta pomocou PCSK9i

Intenzívny manažment dyslipidémie

u vysokorizikového pacienta pomocou PCSK9i


MUDr. Michal Baník, MPH, MHA
Interná a kardiologická ambulancia Moldava nad Bodvou

Abstrakt

Kazuistika opisuje 60-ročného pacienta po prekonanom STEMI s pozitívnou rodinnou anamnézou kardiovaskulárnych (KV) ochorení, ICHS, po prekonanej ischemickej NCMP v minulosti, s diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémiou, artériovou hypertenziou a chronickou hepatopatiou. Počas liečby dyslipidémie od prekonania infarktu myokardu boli vyskúšané rôzne statíny v maximálne tolerovateľnej dávke, ale napriek tomu pacient nedosahoval cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Pacient užíval v rámci duálnej LLT aj ezetimib, pri ňom však rovnako nedosahoval cieľové hodnoty lipidov. Pre pretrvávajúce vysoké hladiny LDL-C bola iniciovaná ako triple LLT liečba inhibítorom PCSK9 alirokumabom v dávke 150 mg dvakrát mesačne s dosiahnutím cieľových hodnôt LDL-cholesterolu.

Úvod

LDL-cholesterol je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Pri využití statínov a liekov, ktoré inhibujú absorpciu cholesterolu vrátane u nás najčastejšie používaného ezetimibu v rámci duálnej LLT (lipid-lowering therapy), nedochádza vždy k uspokojivému poklesu LDL-cholesterolu. Ohrození sú najmä pacienti s vysokým a extrémne vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorí si vyžadujú individuálny personalizovaný postup. V súčasnosti sú už vo veľkej miere využívané lieky novej triedy hypolipidemík, PCSK9 inhibítory. PCSK9 je proteín syntetizovaný a secernovaný hepatocytmi s dôležitou úlohou v homeostáze cholesterolu. Cirkulujúce PCSK9 sa viažu na LDL-receptor a zabraňujú jeho recyklácii na povrch pečeňovej bunky. Toto zníženie LDL-R vedie k akumulácii LDL-častíc v plazme. Blokáda PCSK9-inhibítormi (monoklonálnymi protilátkami) umožňuje recykláciu LDL-R a zníženie koncentrácie LDL-C cca o 60 %. V súčasnosti máme k dispozícii údaje z mnohých klinických štúdií a metaanalýz o tom, že PCSK9 inhibítor ovplyvňuje okrem LDL-C aj metabolizmus ostatných lipoproteínov, najmä lipoproteínov bohatých na TAG. Kazuistika opisuje pacienta v extrémne vysokom KV riziku po prekonanom IM a NCMP, ktorý navštevuje našu kardiologickú ambulanciu a užíva triple LLT (statín + ezetimib + inhibítor PCSK9 – alirokumab).

Kazuistika

Ide o 60-ročného pacienta s pozitívnou rodinnou anamnézou KV ochorení. Pacient bol prijatý do dispenzárnej starostlivosti našej ambulancie v marci 2018.

V auguste 2012 bol hospitalizovaný vo VÚSCH ako akútny STEMI s dokumentovaným dvojcievnym koronárnym postihnutím, stav po PKI pre stenózu RIA a RCX s implantáciou DES. Pacient prekonal v roku 2010 akútny NCMP. Odvtedy je liečený hypolipidemikami, od roku 2012 je liečený ako ICHS, aktuálne je bez symptómov AP, kompenzovaný, funkčná trieda NYHA II, artériová hypertenzia 2. st ESC/ESH s vysokým KV rizikom, diabetes mellitus 2. typu a dyslipidémia.

ECHOKG: Hranične dilatované ľavé oddiely srdca, koncentrická hypertrofia ľavej komory, hypokinéza inferolaterálnej steny ľavej komory, v ostatných segmentoch bez porúch kinetiky stien ĽK, ľahká systolická dysfunkcia ĽK, EF cca 45 – 50 %, diastolická funkcia 1. typu, MR 2. st., TR 3. st., bez známok pľúcnej hypertenzie, perikard bez výpotku.

Po prekonaní NCMP v roku 2010 bola začatá liečba statínom vo vysokej dávke, pacient však nedosahoval cieľové hodnoty LDL-cholesterolu (LDL-cholesterol 3,12 mmol/l). Postupne vyskúšaný atorvastatín a rosuvastatín v maximálnej dávke. Následne v liečbe ponechaný atorvastatín 80 mg. V roku 2012 pacient prekonal AKS a v rámci duálnej LLT bol pridaný ezetimib 10 mg, pri ktorom rovnako neboli dosiahnuté cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Pacient je bývalý fajčiar, alkohol neužíva, hmotnosť stabilizovaná 98 kg, výška 178 cm, BMI 30,93 kg/m². Lipidové spektrum pacienta na tejto liečbe v 02/2022: S_cholesterol: 4,21 mmol/l, S_HDL chol: 1,16 mmol/l, S_LDL-chol: 2,11 mmol/l, S_TGL: 1,52 mmol/l. Vzhľadom na to, že išlo o pacienta v extrémne vysokom KV riziku po prekonaní AKS a NCMP a s dvojcievnym AS postihnutím koronárnych ciev, odporúčali sme v rámci plánovanej triple LLT liečbu PCSK9 inhibítorom a požiadali zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady liečby. Tá bola schválená poisťovňou na tri mesiace. Liečba bola následne dobre tolerovaná a s dobrým efektom. Vyšetrenie z 05/2022 ukázalo zlepšenie lipidového spektra pacienta: S_cholesterol: 2,55 mmol/l, S_LDL-cholesterol: 1,33 mmol/l, S_HDL: 1,40 mmol/l, S_TGC: 1,42 mmol/l.

Graf. č.1: Lipidové spektrum pacienta v priebehu liečby inhibítorom PCSK9 alirokumabom

Pacient aktuálne pokračuje v terapii v dávke 300 mg 1 x za mesiac s. c. V nasledujúcom čase predpokladáme ďalšie znižovanie hladiny LDL-cholesterolu.

Záver

Liečba alirokumabom u pacienta v extrémne vysokom KV riziku bola veľmi dobre tolerovaná, viedla k významnému poklesu LDL-C s dosiahnutím cieľových hodnôt, ako aj k pozitívnemu ovplyvneniu celého lipidového profilu, a tým k zníženiu kardiovaskulárneho rizika.

 
Literatúra u autora

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

 
Páčil sa Vám článok?

Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií