Klinické skúsenosti s alirokumabom v praxi

Klinické skúsenosti s alirokumabom v praxi

 

MUDr. Peter Kapusta Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Abstrakt Kazuistika uvádza 48-ročného pacienta s koronárnou chorobou srdca a statínovou intoleranciou, ktorá sa prejavila vo forme myalgií. Pre intoleranciu ezetimibu preto iniciovaná hypolipidemická liečba s PCSK9 inhibítorom alirokumabom v monoterapii. Napriek tomu zaznamenávame vyše 60 % pokles hladín cholesterolu od východiskových hodnôt, pacient liečbu dobre znáša. Úvod S liečbou porúch lipidového metabolizmu sa ambulantný kardiológ stretáva v každodennej praxi. Kardiovaskulárna morbidita a mortalita má popredné miesto v európskej populácii a postihuje signifikantne viac mužov ako žien. Chronicky známy fakt výšky sérového cholesterolu a jeho vzťah k aterosklerotickému arteriálnemu poškodeniu je potencovaný fajčením, vysokým krvným tlakom, diabetom, obličkových ochorením, pohlavím a v neposlednom rade rodinnou anamnézou. Liečba dyslipidémií podložená evidenciou dôkazov sa praktizuje niekoľko desaťročí. Súčasne platné Odporúčania (2019 ESH/ESC pre liečbu dyslipidémií) v oblasti prevencie aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO) v klinickej praxi odporúčajú posúdenie celkového rizika kardiovaskulárnych ochorení (KVO).1 Pacienti s dokumentovaným ASKVO, diabetes mellitus 1. a 2. typu, s chronickým ochorením obličiek majú vysoké alebo veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko. U ostatných pacientov odhadujeme celkové kardiovaskulárne riziko použitím systému SCORE, ktorý odhaduje 10-ročné kumulatívne riziko aterosklerotickej príhody. Liečebné ciele pre LDL-cholesterol pri vysokom KV riziku (SCORE ≥ 5% a < 10 %) sú stanovené na zníženie LDL-cholesterolu o ≥ 50 % východiskovej hodnoty a < 1,8 mmol/l. Pri veľmi vysokom KV riziku (prítomnosť ASKVO zisteného klinickými zobrazovacími metódami), SCORE ≥ 10 %, familiárna hyperlipoproteinémia (FH+ ASKVO) sú stanovené na zníženie LDL-cholesterolu o ≥ 50 % východiskovej hodnoty a < 1,4 mmol/l. Kardiológ sa väčšinou stretáva s pacientami s potvrdeným ASKVO, najčastejšie s obrazom koronárneho ASKVO. V prípade „mladších“ pacientov (4. – 5. decénium) s dokumentovanou hladinou celkového sérového cholesterolu > 8 mmol/l alebo s problémovo dosiahnuteľnou cieľovou hodnotou LDL-cholesterolu pripadá do úvahy familiárny typ HLP. Tu treba klásť dôraz na prvostupňových príbuzných, pretože familiárna hypercholesterolémia je nezávislý rizikový faktor KV rizika.2 Klinické skúsenosti posledných desiatich rokov poukázali na fakt, že u väčšiny pacientov len kombinovaná hypolipidemická liečba dokáže dlhodobo udržať cieľové hodnoty lipidového spektra. Čiastočne to súvisí s nonadherenciou pacientov na monoterapiu vysokodávkovaným statínom. V súčasnosti máme k dispozícii niekoľko možností, ako „minimalizovať“ dávku statínu. Kombinovanou liečbou s ezetimibom ako inhibítorom spätnej resorpcie sterolov v tenkom čreve alebo použitím monoklonálnych protilátok proti PCSK9 proteínu. Proteín PCSK9 LDL-receptoru sa podieľa na internalizácii a odbúraní komplexu LDL-častica – LDL-receptor a zabraňuje opätovnému „návratu“ LDL-receptoru na povrch hepatocytu, a tým, samozrejme, nepriamo zvyšuje sérovú hladinu LDL-cholesterolu. Liečba PCSK9 protilátkami môže byť izolovaná alebo kombinovaná so statínom a/alebo ezetimibom. V neposlednom rade nesmieme zabúdať ani na „zostávajúce“ sérové lipidy a ich vplyv na aterogenézu, resp. na aterogénnu dyslipidémiu definovanú zvýšenou hladinou triacylglycerolov a zníženou hladinou HDL-cholesterolu a ak je to nutné, kombinovať hypolipidemickú terapiu s fibrátmi.2, 3 Kazuistika Pacient, 48-ročný muž, prvovyšetrený kardiologickou ambulanciou v máji 2014. S pozitívnou rodinnou anamnézou, otec prekonal ako 57-ročný AKS, starý otec z otcovej strany zomrel ako 51-ročný na infarkt myokardu. Pacient prichádza s arteriálnou hypertenziou, s dokumentovanými sérovými hodnotami celkového cholesterolu > 8 mmol/l, bez hypolipidemickej liečby, fajčiar. Vyšetrený pre netypické bolesti na hrudi, echokardiograficky s normálnou systolickou funkciou ľavej komory, bez akútnych ischemických zmien na povrchovom EKG, bez obrazu prekonania infarktu myokardu na povrchovom EKG. U pacienta sme pokračovali v nastavenej terapii arteriálnej hypertenzie kombinovanou liečbou beta-blokátorom a ACE-inhibítorom, do liečby pridaná kyselina acetylsalicylová. Pacient v minulosti užíval statín (pravdepodobne simvastatín), z dokumentácie pacienta nie je jasný druh statínu ani jeho dávka. Pre údaj o intolerancii statínu v zmysle myalgií a odmietavé stanovisko pacienta k liečbe statínom boli doporučené režimové a diétne opatrenia. Indikovala sa neinvazívna stratifikácia ICHS. Následná kontrola cca o 5 dní po prvovyšetrení bola pre progredujúce ťažkosti a manifestné EKG zmeny počas ergometrického vyšetrenia. Zrealizovanou urgentnou koronarografiou sme diagnostikovali viaccievne koronárne postihnutie, ad hoc realizovaná PCI RCA progenitorovým stentom, elektívne v 2. sedení PCI RCX. Vstupný LDL-cholesterol bol 6 mmol/l. Indikovala sa štandardná terapia, duálna protidoštičková terapia, atorvastatín v dávke 80 mg/deň. Pri prvej ambulantnej kontrole pacient signalizoval únavový syndróm, nevýkonnosť, klaudikácie v lýtkach a žuvacích svaloch. Liečbu atorvastatínom sme zredukovali na 40 mg/deň a skombinovali s ezetimibom v dávke 10 mg. Opakovane pre bolesti svalov, bolesti v krížovej oblasti a kliniku ťažkých nôh bola liečba statínom ordinovaná len 3 x v týždni, navyše pre dyspeptické ťažkosti liečba ezetimibom vysadená. Časom pre neznesiteľné bolesti lýtok pri vylúčení trombózy žíl DKK bola liečba statínom vysadená, s ústupom ťažkostí, no s následným vzostupom lipidových parametrov: celkový cholesterol 8,89 mmol/l, LDL-cholesterol 6,67 mmol/l. Po dohode s pacientom v marci 2018 začíname liečbu PCSK9 inhibítorom alirokumabom v dávke 150 mg s. c. à 2 týždne v monoterapii. Pacient je na tejto liečbe bez ťažkostí. Kontrolné laboratórne parametre v máji 2018 sú: celkový cholesterol 4,50 mmol/l, LDL-cholesterol 2,85 mmol/l, HDL-cholesterol 1,45 mmol/l, TAG 1,25 mmol/l, čo je vyše 60 % pokles východiskových hodnôt. Na liečbe alirokumabom dlhodobo pretrváva významný pokles sledovaných lipidových parametrov (obr. č. 1), pacient je bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov a čo je najdôležitejšie, v horizonte cca 3-ročného ambulantného sledovania bez potreby reintervencie koronárneho riečiska. Súbežne u pacienta pokračuje štandardná terapia beta-blokátorom, ACE-inhibítorom a kyselinou acetylsalicylovou.

Obr. č. 1: Pokles lipidových parametrov v liečbe alirokumabom 150 mg

Diskusia Inhibítory PCSK9 sú dnes osvedčenou alternatívou liečby hypercholesterolémie. U pacientov, ktorí prekonali akútny koronárny syndróm, pretrváva vysoké riziko ďalšej kardiovaskulárnej príhody. V štúdii ODYSSEY OUTCOMES alirokumab výrazne znížil riziko ďalšej KV-príhody, relatívne o 15 %. Liečba alirokumabom bola spojená aj s nižšou celkovou mortalitou. Čo je však nemenej dôležité, v štúdii ODYSSEY OUTCOMES sa liečba alirokumabom ukázala ako bezpečná s výskytom celkových nežiaducich účinkov na úrovni placeba.3,4,5 Podmienkou hradenia liečby PCSK9 inhibítorom alirokumabom v Slovenskej republike je splnenie tried indikačných obmedzení a spolupráca zo strany pacienta.6 Záver Intolerancia statínov a ezetimibu u pacientov s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením, ktorí majú vysoké KV riziko, je závažným terapeutickým problémom. Najnovšia liečba pomocou PCSK9 inhibítora alirokumabu preukázala významný efekt na lipidové spektrum aj v monoterapii, pri dobrej znášanlivosti a celkovej spokojnosti pacienta. Literatúra
  1. Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for themanagement of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020; 41(1): 111-118.
  2. Fábryová Ľ. Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií, https://www.solen.sk/storage/file/article/VIA_6_2019_final%20%E2%80%93%20Fabryova.pdf.
  3. Solík N. Novinky z ACC 2019 – subanalýzy z Odyssey Outcomes prezentované v New Orleans 18. 3. 2019 https://www.eduprofipharm.sk/userfiles/periodicals/15/NOVINKYMedicusI-3.pdf.
  4. Ošťádal P. Vliv alirokumabu na kardiovaskulární příhody: Co ukázala studie ODYSSEY OUTCOMES?, Atheroreview 2019; 4(1): 53–60.
  5. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2018; 379(22): 2097–2107.
  6. Kategorizacia.mzsr.sk [online] [cit.302-2020]: Dostupné z: //https://www.health.gov.sk/ Clanok?lieky202002 časť indikačné obmedzenia.
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií