Klinický odkaz RWE štúdie Aurelio

Klinický odkaz RWE štúdie Aurelio

MUDr. Darina Slezáková, PhD.
SM Centrum pri 2. neurologickej klinike LFUK a UNB Bratislava

Sclerosis multiplex je klinicky veľmi heterogénne ochorenie, ktoré sa po vyčerpaní rezervnej kapacity mozgu manifestuje rôznymi fyzickými a psychickými symptómami od miernych až po závažné. Neuropsychiatrické prejavy tohto ochorenia sa manifestujú v širokom spektre od únavy, úzkosti a depresie až po kognitívne poruchy, iritabilitu a hnev (Feinstein A, 2004), čo sa odráža na kvalite živote pacientov (QOL, „quality of life“). QOL vieme spoľahlivo merať pomocou dotazníkov pre pacientov (PROs, patient-reported outcomes), ktoré sú často hodnotené ako sekundárne a terciárne ciele v randomizovaných kontrolovaných štúdiách. Poskytujú totiž vysoko relevantné informácie o priebehu ochorenia v širokej populácii pacientov so sclerosis multiplex (SM) z ich perspektívy v reálnej klinickej praxi (Trojano et al. 2017). Klinici tak majú k dispozícii cenné informácie o progresii ochorenia či užívaní medikácie, o adherencii a perzistencii k liečbe.

Teriflunomid je prvolíniový liek s pohodlnou perorálnou administráciou, ktorý preukázal svoju účinnosť na redukciu relapsov a nových lézií na MRI, spomalenie progresie fyzickej disability a atrofie (Miller AE, 2021).

Aktuálne bolo v rámci pokračujúcich klinických programov a extenčných štúdií vyhodnotených viacero QOL výsledkov s teriflunomidom (U.S. Food & Drug Administration, 2022). Z viacerých krajín boli reportované stabilné alebo zlepšené QOL, zmiernenie únavy, zlepšenie kognície a spokojnosti s liečbou (Teri-PRO, Teri-Fast, Teri-Life, Teri-Real, Taurus).

Výsledky dvojročnej, prospektívnej observačnej štúdie Aurelio realizovanej na gréckej populácii s prevalenciou SM 197,8/100-tisíc pacientov boli vyhodnotené v primárnom cieli prostredníctvom Škály vplyvu SM (Multiple Sclerosis Impact scale, MSIS-29. Ako sekundárny cieľ sa u 280 pacientov so SSM vytýčila analýza krokov determinovaných pacientom (Patient Determined Disease Step, PDDS), spokojnosti s medikáciou (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication,TSQM), Kurtzkeho škály (Expanded Disability Status Scale, EDSS), škály výkonu (performance scale, PS), priemerného počtu relapsov (annualized relapse rate, ARR), adherencie a celkovej spokojnosti. V súlade s ostatnými štúdiami boli v AURELIO reportované stabilné QOL, priaznivá účinnosť pri zachovanej bezpečnosti a zlepšenej spokojnosti s liečbou pri teriflunomide u pacientov naivných aj predtým liečených inou imunomodulačnou liečbou. V prídavnom ramene skúmali podskupinu pacientov (123) po zmene z injekčnej na perorálnu liečbu teriflunomidom, pričom u týchto pacientov boli preukázané štatisticky signifikantne lepšie TSQM skóre, ktoré vyjadruje mieru spokojnosti s medikáciou (obrázky 1-3).

Obr.1.: Výsledky MSIS-29 po 12 a 24 mesiacoch v porovnaní s východiskovou hodnotou (upravené podľa 10)

Obr. 2.: Výsledky TSQM v celom súbore pacientov po 12 a 24 mesiacoch v porovnaní s východiskovou hodnotou (upravené podľa 10)

Pri veľmi vysokej, takmer 100 % adherencii k liečbe sa ako trend ďalej ukázal nižší priemerný počet relapsov (annualized relaps rate, ARR) a stabilizácia disability. U 90 % pacientov sa neobjavil žiadny relaps, ARR bolo dokonca nižšie ako vo fázach 2, 3 klinických a observačných štúdií. Stabilizácia progresie ochorenia (detekovaná nesignifikantnými zmenami v EDSS, PDDS a PS) podporuje výhodný vplyv teriflunomidu na disabilitu (EDSS) a mozgovú atrofiu pozorovaný v klinických štúdiách (Miller AE., 2021).

Obr. 3.: Výsledky TSQM po 24 mesiacoch v porovnaní s BL v analýze podskupín pacientov predtým liečených prvou líniou injekčnými DMT (upravené podľa 10)

Počas dvojročného trvania štúdie boli nežiaduce účinky zaznamenané u 32 % pacientov, z toho len u menej ako 10 % pacientov šlo o vážne nežiaduce príhody (serious adverse event, SAE), najčastejšie o relaps, hnačku, alopéciu alebo eleváciu pečeňových enzýmov (tabuľka 1).

Tab.1.: Nežiaduce udalosti vyskytujúce sa iba u 1 %, ktoré investigátori štúdie klasifikovali ako súvisiace s teriflunomidom (upravené podľa 10)

Na záver je potrebné poukázať nielen na komfortnosť a účinnosť liečby teriflunomidom, ale aj na prínos hlásený pacientom (Patient-reported outcomes) pri individualizácii PROs (Patient-reported outcomes) pri individualizácii liečebných stratégií SM pacientov.


Literatúra
  1. Feinstein A. The neuropsychiatry of multiple scle- rosis. Can J Psychiatry. 2004;49(3):157–63.
  2. Trojano M, Tintore M, Montalban X, Hillert J, Kal- incik T, Iaffaldano P, et al. Treatment decisions in multiple sclerosis-insights from real-world observa- tional studies. Nat Rev Neurol. 2017;13(2):105–18.
  3. Miller AE. An updated review of teriflunomide’s use in multiple sclerosis. Neurodegener Dis Manag. 2021;11(5):387–409.
  4. S. Food & Drug Administration. Framework for FDA’s Real-World Evidence Program. https://www. fda.gov/media/120060/download. Accessed May 2022.
  5. Coyle PK, Khatri B, Edwards KR, Meca-Lallana JE, Cavalier S, Rufi P, et al. Patient-reported outcomes in relapsing forms of MS: real-world, global treat- ment experience with teriflunomide from the Teri- PRO study. Mult Scler Relat Disord. 2017;17(July): 107–15.
  6. de Se`ze J, Devy R, Planque E, Delabrousse-Mayoux JP, Vandhuick O, Kabir M, et al. Fatigue in teri- flunomide-treated patients with relapsing remitting multiple sclerosis in the real-world Teri-FAST study. Mult Scler Relat Disord. 2020;2021(47): 102659.
  7. Hestvik ALK, Frederiksen J, Nielsen HH, Eek C, Huang-link Y, Haghighi S, et al. Teri-LIFE: an observational study of quality of life in patients with relapsing remitting multiple sclerosis treated with teriflunomide in the Nordic region. ECTRIMS P452. 2019.
  8. Bencsik K, Dobos E, Jobba ́ gy Z, Birka ́ s AJ, Kova ́ cs K, Sa ́tori M, et al. Patient-reported outcomes to assess quality of life in teriflunomide-treated patients with relapsing–remitting multiple sclerosis: results of teri-real—a real-world study from Hungary. In: ECTRIMS. 2021. p. P863.
  9. Kallmann BA, Tiel-Wilck K, Kullmann JS, Engel- mann U, Chan A. Real-life outcomes of terifluno- mide treatment in patients with relapsing multiple sclerosis: TAURUS-MS observational study. Ther Adv Neurol Disord. 2019;12(January):1–14.
  10. Dardiotis E, Perpati G, Borsos M, Nikolaidis I, Tzanetakos D, Deretzi G, Koutlas E, Kilidireas C, Mitsikostas DD, Hadjigeorgiou G, Grigoriadis N; AURELIO investigators. Real-World Assessment of Quality of Life in Patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Treated with Teriflunomide for Two Years: Patient-Reported Outcomes from the AURELIO Study in Greece. Neurol Ther. 2022 Sep;11(3):1375-1390. doi: 10.1007/s40120-022-00384-2. Epub 2022 Jul 13. PMID: 35829919; PMCID: PMC9338205.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií