Môže byť fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu iGlarLixi alternatívou k premixovaným inzulínom?

Môže byť fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu iGlarLixi alternatívou k premixovaným inzulínom?

Odborná redakcia DIA News

  Premixované inzulíny predstavujú jednu z alternatív vo farmakologickej liečbe diabetu 2. typu. Môžu byť vhodnou voľbou pre pacientov s predvídateľným a stabilným životným štýlom bez intermitentných fyzických aktivít. Preferenciu premixovaných inzulínov v porovnaní s bazálnym inzulínom je možné zvážiť aj pri nedostatočnej kontrole postprandiálnej glykémie. Taktiež môžu byť liekom voľby pre pacientov, ktorí odmietajú komplexnejšie liečebné postupy, viac aplikácií inzulínu počas dňa (bazál-bolus režim) a/alebo častejšie monitorovanie glykémie. Nevýhodou ich použitia je napríklad znížená možnosť titrácie dávky pacientom a prispôsobenie dávky inzulínu danej situácii (Kvapil, 2013; Wu et al., 2015). Premixované inzulíny v porovnaní s bazálnym inzulínom môžu zlepšiť hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c, ale zároveň sa spájajú s vyšším rizikom hypoglykémie, nárastom hmotnosti a potrebou častejšej aplikácie inzulínu (Gomez-Peralta et al., 2021). Účinnosť premixovaných inzulínov z hľadiska možnosti dosiahnuť požadované hodnoty glykémie v podmienkach reálnej klinickej praxe hodnotila analýza z Veľkej Británie. Do analýzy bolo zahrnutých 974 pacientov s diabetom 2. typu (priemerný vek 62 rokov, 52 % z nich malo body mass index (BMI) > 30 kg/m2, priemerná hodnota HbA1c 11,3 %). Hodnotený parameter predstavovala pravdepodobnosť dosiahnutia cieľových hodnôt a výskyt hodnôt HbA1c < 7,5 % a zníženie hodnôt HbA1c o ≥ 1 % alebo 2 % v časovom intervale 24 mesiacov od nastavenia na liečbu premixovanými inzulínmi. Pravdepodobnosť dosiahnuť cieľovú hodnotu HbA1c < 7,5 % bola najvyššia 3 – 6 mesiacov od začatia liečby (18,2 %). Kumulatívna pravdepodobnosť dosiahnutia už spomenutej cieľovej hodnoty dosiahla plató 15 – 24 mesiacov od začatia liečby (15,7 – 16,0 %). Možnosť ďalšieho zníženia hodnôt HbA1c po 6 mesiacoch bola malá, aj keď zníženie hodnôt HbA1c sa udržalo až do 24. mesiaca. Autori analýzy konštatovali, že pravdepodobnosť dosiahnuť stanovené ciele kontroly glykémie u pacientov s hodnotami HbA1c 9 % je malá. Zároveň pokračovanie liečby po 12 mesiacoch od nastavenia znamená len malý klinický prínos pre pacienta (Jude et al., 2021). Uvedenie fixnej kombinácie bazálneho inzulínového analógu a GLP-1 receptorového agonistu do klinickej praxe môže ponúknuť jednu z alternatív k premixovaným inzulínom v liečbe diabetu 2. typu (Gomez-Peralta et al., 2021). Podľa odhadu expertov môže byť fixná kombinácia bazálneho inzulínu (BI) + GLP-1 receptorového agonistu (GLP-1 RA) vhodnou alternatívou pre väčšinu pacientov s DM 2 (~80 %) (Deeks, 2019; Perreault et al., 2019). K predstaviteľom tejto novej skupiny hypolipidemík patrí fixná kombinácia bazálneho inzulínového analógu glargínu a krátkodobo účinkujúceho GLP-1 receptorového agonistu lixisenatidu (iGlarLixi). Glargín zlepšuje glykémiu nalačno a lixisenatid postprandiálnu glykémiu. Autori zvlášť podčiarkujú význam krátkodobo pôsobiacich agonistov v manažmente postprandiálnej glykémie (Aroda e al., 2016). Použitie fixnej kombinácie bazálneho inzulínu + GLP-1 receptorového agonistu môže byť vhodnou alternatívou pre pacientov, ktorí preferujú menej komplexné inzulínové režimy. Výhodou fixnej kombinácie je možnosť podania 1 x denne, časová flexibilita podávania (v priebehu jednej hodiny pred akýmkoľvek jedlom) a menšia potreba monitorovnia glykémie v porovnaní s inzulínovými režimami, ktoré kombinujú prandiálny a bazálny inzulín. Uvedené skutočnosti môžu viesť k zlepšeniu kvality života pacienta s diabetom 2. typu a zlepšeniu adherencie k liečbe (Blonde et al., 2019; Deeks, 2019; Home et al., 2020). Niektorí autori poukazujú aj na pozitívnu skutočnosť, že pacienti, ktorí prechádzajú z liečby bazálnym inzulínovým analógom na fixnú kombináciu, pokračujú v liečbe s už im známym inzulínovým perom, čo môže taktiež prispievať k zvýšeniu adherencie k liečbe (Perreault et al., 2019). Adherencia pacientov k liečbe hypoglykemikami je vo všeobecnosti veľmi nízka. Často nedosahuje ani 80 %, čo sa pokladá za „zlatý“ štandard v hodnotení adherencie (Giorgino et al., 2018 & 2020). Klinické štúdie tiež ukázali, že účinok iGlarLixi nie je ovplyvnený vekom pacienta a trvaním diabetu, BMI, východiskovými hodnotami HbA1c, ani pohlavím (Frias et al., 2019; Giorgino et al., 2020). Fixná kombinácia iGlarLixi taktiež účinne znižuje variabilitu glykémie, čo môže byť problémom u niektorých pacientov s DM 2 (Aronson et al., 2019). Podobne iGlarLixi predstavuje efektívne riešenie kontroly glykémie bez ohľadu na trvanie diabetu 2. typu a hodnoty C-peptidu nalačno, ktorý je markerom miery funkčnosti B-buniek pankreasu. Tým sa odlišuje od iných antidiabetík s účinkom založeným na stimulácii B-buniek, ktorých účinnosť môže klesať s dĺžkou trvania ochorenia. Uvedený poznatok je v súlade s dnešným poznaním, že hodnoty C-peptidu negatívne korelujú s trvaním ochorenia (Del Prato et al., 2020). Vzhľadom na nedostatok klinických štúdií, ktoré priamo porovnávajú (angl. head to head studies) iGlarLixi a premixované inzulíny, vodidlom pre klinickú prax môže byť v prípade fixnej kombinácie inzulín glargín 100 U/mL a GLP-1 agonistu lixisenatidu výsledky bayesovskej sieťovej analýzy 8 randomizovaných klinických štúdií s celkovým počtom 3 538 pacientov s diabetom 2. typu (priemerný vek 51,9 – 61,6 roka), ktoré trvali 24 – 30 týždňov (Home et al., 2020). Hodnoteným parametrom boli dosiahnuté hodnoty HbA1c. Referenčnými hodnotami pre porovnanie boli výsledky u pacientov, ktorí pri liečbe bazálnym inzulínom s alebo bez perorálnej liečby nedosahovali cieľové hodnoty HbA1c < 7,0 %. Závery analýzy ukázali, že iGlarLixi znižuje štatisticky signifikantne viac hodnoty HbA1c v porovnaní s premixovanými inzulínmi o 0,5 % percentuálneho boda (95 % CI, -0,93; -0,06) s 98 % pravdepodobnosťou (Home et al., 2020). Pri hodnotení bezpečnostného profilu iGlarLixi v porovnaní s premixovanými inzulínmi bol zistený nižší výskyt potvrdených a zdokumentovaných hypoglykémií s mierou pravdepodobnosti 85 % a 93 %, rovnako aj nižší prírastok hmotnosti -2,2 kg (95 % CI, -4,6; -0,1 kg) s 98 % pravdepodobnosťou, že výsledok je správny (Home et al., 2020). Autori analýzy na záver konštatujú, že fixná kombinácia iGlarLixi predstavuje klinicky významnú voľbu u diabetikov 2. typu, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní pri liečbe s bazálnym inzulínom a môže viesť k zlepšeniu kvality života a celkovej adherencie k liečbe (Home et al., 2020). Literatúra
 1. Aroda, V.R. et al. (2016): Diabetes Care, 39, 1972–1980
 2. Aronson, R. et al. (2019): Diabetes Obes. Metab., 21, 726–731
 3. Blonde, L. et al. (2019): Curr. Med. Res. Opin., 35, 793-804
 4. Deeks, E. (2019): Drugs Ther. Perspect., 35, 470–480
 5. Del Prato, S. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1567–1576
 6. Frias, J.P. et al. (2019): Diabetes Ther., 10, 21–33
 7. Giorgino, F. et al. (2018): Patient Prefer. Adher., 12, 707–719
 8. Giorgino, F. et al. (2020): Diabetes Res. Clin. Pract., 170, 108478
 9. Gomez-Peralta, F. et al. (2021): Diabetes Obes. Metab., doi: 10.1111/dom.14365
 10. Home, P. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 2179–2188
 11. Jude, E.B. et al. (2021): Diabetes Obes. Metab., 23, 929–937
 12. Kvapil, M. (2013): Remedia, 23, 345-353
 13. Perreault, L. et al. (2019): Adv. Ther., 36, 265–277
 14. Wu, T. et al. (2015): Diabetes Ther., 6, 273–287
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií