Pacient v extrémne vysokom kardiovaskulárnom riziku liečený PCSK9i alirokumabom

Pacient v extrémne vysokom kardiovaskulárnom riziku liečený PCSK9i alirokumabom

MUDr. Michal Baník, MPH, MHA Interná a kardiologická ambulancia, Moldava nad Bodvou

 

Abstrakt Kazuistika opisuje 68-ročného pacienta po prekonanom NSTEMI s pozitívnou rodinnou anamnézou KV ochorení, ICHS, po prekonanom STEMI v minulosti, s diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémiou a artériovou hypertenziou. Počas liečby dyslipidémie od prekonania infarktu myokardu boli vyskúšané rôzne statíny v maximálnej dávke, ale napriek tomu pacient nedosahoval cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Pacient užíval v rámci duálnej LLT aj ezetimib, pri nej však rovnako nedosahoval cieľové hodnoty lipidov. Pre pretrvávajúce vysoké hladiny LDL-C bola iniciovaná ako triple LLT liečba inhibítorom PCSK9 alirokumabom v dávke 150 mg dvakrát mesačne s dosiahnutím cieľových hodnôt LDL-cholesterolu. Úvod LDL-cholesterol je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Pri využití statínov a liečivých prípravkov, ktoré inhibujú absorpciu cholesterolu vrátane u nás najčastejšie používaného ezetimibu v rámci duálnej LLT (lipid-lowering therapy), nedochádza vždy k uspokojivému poklesu LDL-cholesterolu hlavne u pacientov v sekundárnej prevencii. Ohrození sú najmä pacienti s vysokým a extrémne vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorí vyžadujú personalizovaný postup. V súčasnosti sú už vo veľkej miere využívané prípravky novej triedy hypolipidemík, PCSK9 inhibítory. PCSK9 je proteín syntetizovaný a secernovaný hepatocytmi, s dôležitou úlohou v homeostáze cholesterolu. Cirkulujúce PCSK9 sa viažu na LDL-receptor a zabraňujú jeho recyklácii na povrch pečeňovej bunky. Toto zníženie LDL-R vedie k akumulácii LDL-častíc v plazme. Blokáda PCSK9 inhibítormi (monoklonálnymi protilátkami) umožňuje recykláciu LDL-R a zníženie koncentrácie LDL-C cca o 60 %. V súčasnosti máme k dispozícii údaje z mnohých klinických štúdií a metaanalýz o tom, že PCSK9 inhibítor ovplyvňuje okrem LDL-C aj metabolizmus ostatných lipoproteínov. Kazuistika opisuje pacienta v extrémne vysokom KV riziku po prekonanom recidivujúcom IM, ktorý navštevuje našu kardiologickú ambulanciu a užíva triple LLT (statín + ezetimib + inhibítor PCSK9 – alirokumab). Kazuistika Ide o 68-ročného pacienta s pozitívnou rodinnou anamnézou KV ochorení. Pacient bol prijatý do dispenzárnej starostlivosti našej ambulancie v marci 2020. Vo februári 2020 bol hospitalizovaný vo VÚSCH ako akútny NSTEMI s dokumentovaným 3-cievnym koronárnym postihnutím, stav po PKI pre stenózu ACD a RCX s implantáciou DES. Pacient prekonal v roku 2015 akútny STEMI. Odvtedy je liečený ako ICHS, aktuálne je už bez symptómov AP, kompenzovaný, funkčná trieda NYHA II, artériová hypertenzia 2. st ESC/ESH, diabetes mellitus 2. typu a dyslipidémia. ECHOKG: Hranične dilatované ľavé oddiely srdca, koncentrická hypertrofia ĽK, hypokinéza inferolaterálnej a spodnej steny, v ostatných segmentoch bez porúch kinetiky stien ĽK, ľahká systolická dysfunkcia ĽK, EF cca 50 %, diastolická funkcia 1. typu, MR 2. st., TR 3. st., známky ľahkej pľúcnej hypertenzie, perikard bez výpotku. Po prekonaní infarktu v roku 2015 bola začatá liečba statínom vo vysokej dávke, pacient však nedosahoval cieľové hodnoty LDL-cholesterolu (LDL-cholesterol 2,36 mmol/l). Postupne vyskúšaný atorvastatín a rosuvastatín v maximálnej dávke. Následne v liečbe ponechaný atorvastatín 80 mg a v rámci duálnej LLT bol pridaný ezetimib 10 mg, pri ktorom rovnako neboli dosiahnuté cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Pacient je bývalý fajčiar, alkohol neužíva, hmotnosť stabilizovaná 92 kg, výška 176 cm, BMI 29,7 kg/m2. Lipidové spektrum pacienta na tejto liečbe v 02/2020: S-cholesterol: 4,42 mmol/l, S_HDL-chol: 1,15 mmol/l, S_LDL-chol: 2,17 mmol/l, S_TGL: 1,48 mmol/l. Vzhľadom k opakovanému infarktu myokardu vo februári 2020 a vzhľadom k tomu, že išlo o pacienta v extrémne vysokom KV riziku s pokročilým AS postihnutím koronárnych ciev, sme odporúčali v rámci plánovanej triple LLT liečbu PCSK9 inhibítorom a požiadali zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady liečby. Tá bola schválená poisťovňou na 3 mesiace. Liečba bola následne dobre tolerovaná a s dobrým efektom.

Graf č.1: Pokles lipidových parametrov v liečbe alirokumabom 150 mg.

Vyšetrenie z 06/2020 ukázalo zlepšenie lipidového spektra pacienta: S-cholesterol: 2,59 mmol/l, S_LDL-cholesterol: 1,38 mmo/l, S_HDL: 1,41 mmo/l, S_TGC: 1,32 mmo/l ako aj vyšetrenie z 03/2021 S_cholesterol: 2,76 mmol/l, S_LDL cholesterol: 1,29 mmo/l, S_HDL: 1,53 mmo/l, S_TGC: 1,65 mmo/l. Pacient aktuálne pokračuje v terapii v dávke 150 mg 1 x za 2 týždne s. c.. V nasledujúcom čase predpokladáme ďalšie znižovanie hladiny LDL-cholesterolu. Záver Liečba alirokumabom u pacienta v extrémne vysokom KV riziku viedla k významnému poklesu LDL-C s dosiahnutím cieľových hodnôt, ako aj k pozitívnemu ovplyvneniu celého lipidového profilu. Literatúra u autora Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií