Prínos liečby alirokumabom u pacienta s viacerými rizikovým faktormi

Manažment hypolipidemickej liečby u pacienta s viaccievnym postihnutím koronárnych artérií

MUDr. Jaroslava Štrbová, PhD. KARDIO-SANUS, s. r. o., Bratislava

 

 

Abstrakt V kazuistike opisujeme prípad pacienta s hypercholesterolémiou a viacerými závažnými rizikovými faktormi. Kardiovaskulárne ochorenia sú najvýznamnejšou príčinou úmrtí vo svete a na Slovensku. Hypercholesterolémia sa považuje za jeden z hlavných spúšťačov a urýchľovačov aterosklerózy. V priebehu ochorenia bolo u nášho pacienta postupne vyskúšaných niekoľko liečebných stratégií s cieľom korigovať významne zvýšené hodnoty cholesterolu. Až kombinácia alirokumabu s vysokou dávkou statínu viedla k signifikantnému poklesu celkového, ako aj LDL-cholesterolu. Popis prípadu Priblížime terapeutický postup u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom. 66-ročný pacient so závažnou hyperlipoproteinémiou, dispenzarizovaný v kardiologickej ambulancii po akútnom transmurálnom infarkte myokardu prednej steny. V 5/2017 realizovaná implantácia DES, stav po PKI na RIA pre proximálnu kritickú fokálnu stenózu. Pacient má ischemickú chorobu srdca, t. č. bez syndrómu AP, hemodynamicky kompenzovanú. Komplikovaná pseudoaneuryzma nad AFC. Podľa ECHOkg difúzne AS zmeny koreňa a bulbu aorty, koncentrická hypertrofia stien ľavej komory, hypokinéza hrotu ľavej komory, diastolická dysfunkcia typ 1, EF ľavej komory 55 %, ľahká dilatácia ľavej predsiene. Pacient sa lieči aj na diabetes mellitus 2.typu, arteriálnu hypertenziu 3. stupňa ESH/ESC III. WHO. Aj napriek dodržiavaniu režimových opatrení a maximálne vyťaženej hypolipidemickej liečbe atorvastatín 80 mg a ezetimib 10 mg nedosahoval cieľové hodnoty určené pre pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom. V tom čase bola hodnota celkového cholesterolu 4,75 mmol/l a LDL-cholesterolu 3,72 mmol/l. Naším cieľom bolo znížiť hladinu LDL-c o vyše 50 % a dosiahnuť cieľovú hladinu LDL-cholesterolu pod 1,4 mmol/l podľa nových Odporúčaní ESC/EAS z roku 2019.¹ Vzhľadom na spoluprácu pri užívaní perorálnej hypolipidemickej liečby sme so súhlasom pacienta požiadali zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady alirokumabu v dávke 75 mg dvakrát mesačne. Po získaní súhlasu zdravotnej poisťovne v máji 2018 bol pacient nastavený na biologickú liečbu. Hodnoty lipidových parametrov sa upravili podľa očakávaní a tento priaznivý trend pretrváva od začatia liečby dlhodobo. Potvrdilo nám to aj kontrolné laboratórne vyšetrenie, kde celkový cholesterol má hodnotu 2,75 mmol/l, LDL-cholesterol 1,51 mmol/l, HDL-cholesterol 1,02 mmol/l, triglyceridy 1,24 mmol/l.

Obr. č. 1: Pokles lipidových parametrov v liečbe alirokumabom 75 mg

Záver Závažná hypercholesterolémia viedla u pacienta k významným komplikáciám. Samotné užívanie hypolipidemickej liečby (vysoká dávka statínu a ezetimib) nebolo dostatočne efektívne, a preto po splnení indikačných kritérií bol do liečby pridaný alirokumab 75 mg. Práve táto kombinácia viedla k poklesu hodnoty LDL-cholesterolu o vyše 50 %. Počas sledovaného obdobia neboli pri tejto kombinácii liekov pozorované žiadne nežiaduce účinky a boli naplnené ciele liečby pacienta v sekundárnej prevencii s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, t. j. ≥ 50 % zníženie hladín LDL-cholesterolu v porovnaní s východiskovými hodnotami a zároveň dosiahnutie hodnoty sérového LDL-cholesterolu nižšej ako 1,4 mmol/l. V súčasnosti máme jednoznačné dôkazy, že zníženie LDL-cholesterolu vedie k redukcii kardiovaskulárnych príhod. Naša kazuistika potvrdzuje benefit tejto liečby u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vzhľadom na efektivitu a veľmi dobrú toleranciu pokračujeme v liečbe alirokumabom. Literatúra
  1. Mach F, et al. Eur Heart J. 2019;0:1–78
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií