Prípad pacientky s vysokým KV rizikom a súčasnou intoleranciou viacerých hypolipidemík

Prípad pacientky s vysokým KV rizikom a súčasnou intoleranciou viacerých hypolipidemík

MUDr. Veronika Kolíková Kardiologická ambulancia NsP Považská Bystrica

  

 

Abstrakt Inhibítory proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9) sú novou možnosťou liečby hypercholesterolémie. Popisujeme prípad pacientky s početnými rizikovými faktormi aterosklerózy a súčasne intoleranciou viacerých hypolipidemík v primárnej prevencii kardiovaskulárneho ochorenia (KVO). Pacientke bola ako jednej z prvých na našom pracovisku podaná biologická liečba ťažkej hypercholesterolémie alirokumabom. Liečba viedla k poklesu koncentrácie cholesterolu v lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDL-cholesterol) takmer o 53 %. Úvod Statínová intolerancia, ktorá sa manifestuje najčastejšie svalovými ťažkosťami súhrnne označovanými ako myopatia asociovaná so statínmi (statin associated myopathy, SAM) môže predstavovať značnú komplikáciu v liečbe hypercholesterolémie v primárnej i sekundárnej prevencii KVO. Údaje o prevalencii statínovej intolerancie sa pohybujú vo veľmi širokom rozmedzí, avšak predpokladá sa, že kompletná statínová intolerancia je vzácna. Väčšina pacientov má iba parciálnu statínovú intoleranciu charakterizovanú intoleranciou statínu v dávke, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľových hodnôt LDL-cholesterolu. Inhibítory PCSK9 sú novou subkutánne podávanou vysoko účinnou a dobre tolerovanou hypolipidemickou liečbou, ktorá v klinických štúdiách dosahuje 50 – 60 % redukciu LDL-cholesterolu. A to ako v štúdiách, kde boli inhibítory PCSK9 pridávané k vysokým dávkam statínov (štúdia Fourier, Odyssey Outcomes), tak v štúdiách, kam boli zaradení pacienti so statínovou intoleranciou (GAUSS-2, 3,Odyssey Alternative), ktorí statíny nepoužívali vôbec alebo len v minimálnych dávkach. Popis samotného prípadu 74-ročná pacientka M. J. bola odoslaná do našej kardiologickej ambulancie 6/2005 ošetrujúcou internistkou. Brat pacientky zomrel ako 42-ročný na následky infarktu myokardu a 62-ročná sestra prekonala NCMP. V odosielajúcej ambulancii bola diagnostikovaná a začatá liečba zmiešanej dyslipidémie rosuvastatínom 10 mg. Okrem toho sa pacientka liečila na artériovú hypertenziu 2. st ESH/ESC, poruchu glukózovej tolerancie s prechodom do DM typu 2 na diéte 9/2007, keď bola zaevidovaná do sledovania v diabetologickej ambulancii. Subjektívne pacientka udávala dyspeptické obtiaže, ako i svalový dyskomfort pri užívaní rosuvastatínu 10 mg, objektívne vyšetrenie potvrdilo dobre kompenzované hodnoty TK pri liečbe blokátormi RAAS, CA. Pri výške 167 cm a hmotnosti 81 kg bol BMI 29 kg/m2, obvod pása bol 91 cm a bokov 104 cm. Pacientka bola kardiopulmonálne kompenzovaná, echokardiograficky s hraničnou hrúbkou stien nedilatovanej ĽK, bez porúch kinetiky s dobrou systolickou funkciou ĽK. Vstupný lipidogram, ako i ďalšie medzné hodnoty lipidového spektra pri zmenách statínov, ako i po nasadení alirokumabu 75 mg s. c. v 14-denných intervaloch sú uvedené v tabuľke. Hepatálne testy, hodnoty CK, ako i ďalšie biochemické i hematologické parametre boli v celom sledovanom období v norme. Pacientka bola opakovane a intenzívne intervenovaná k dietetickým opatreniam a k pohybovej aktivite (3 x týždenne 45 min. bicykel, plávanie, rýchla chôdza s paličkami.)

Tab. č. 1: Sumár výsledkov vyšetrení v priebehu 25 mesiacov (mmol/l)

Diskusia V oblasti prevencie KVO hrá hypolipidemická liečba zásadnú úlohu. Pacientka s aterogénnou dyslipidémiou, diabetička, hypertonička s latentnou aterosklerózou s vysokým KV rizikom (DM ako ekvivalent ICHS) nedosahovala cieľové hodnoty LDL-cholesterolu napriek maximálnym tolerovaným dávkam statínov i vo voľnej, resp. fixnej kombinácii s ezetimibom, pri ktorých došlo jednak k svalovým ťažkostiam, ale i k problémom tráviacim. Na určité obdobie bola medikamentózne hypolipidemická liečba celkom vysadená. Z laboratórneho prehľadu pre evidentný a pretrvávajúci pokles LDL-cholesterolu o takmer 53 % na cieľové hodnoty pod 2,5 mmol/l po nasadení liečby alirokumabom 75 mg s. c. každých 14 dní a atorvastatínu v subjektívne tolerovanej dávke 10 mg. Tým došlo k významnému zníženiu jej kardiovaskulárneho rizika. S ohľadom na to, že sa naše centrum zúčastnilo na viacerých klinických štúdiách s biologickou liečbou, uvedieme na záver tiež našu osobnú skúsenosť. Na tomto mieste musíme vyvrátiť tvrdenie, že pacienti nebudú chcieť „pre cholesterol“ podstúpiť injekčnú terapiu. Opak je pravdou. Pacienti sú s touto aplikáciou viac než spokojní. Tolerujú alirokumab 75, resp.150 mg 1-krát za 14 dní subkutánne veľmi dobre a s nežiaducimi účinkami sme sa prakticky nestretli. Literatúra
  1. Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. PCSK9 a studie ODYSSEY. Interv Akut Kardiol 2019; 18(1): 43-44.
  2. Vráblik M. Monoklonální protilátky proti PCKS9 v léčbě dyslipidémií. Kardiol Rev Int Med 2014; 16(6): 485-488.
  3. Catapano AL, Graham I, Guy de Backer et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management od Dyslipidaemias. Eur Heart J 2016; 37(39): 2999-3058. Dostupné z DOI: http://dx.doi.org/10.1093/qurheartj/ehw272\“Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.”
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií