Rozhovor s MUDr. Vierou Kasperovou

Rozhovor s MUDr. Vierou Kasperovou

  MUDr. Viera Kasperová sa narodila v Bratislave. Po ukončení gymnázia v Bratislave sa rozhodla pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia začala pracovať na internom oddelení I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava – Staré Mesto. Neskôr prijala ponuku práce na koronárnej jednotke a súčasne v kardiologickej ambulancii 1. internej kliniky – v ambulancii pre poruchy rytmu a v ambulancii funkčnej diagnostiky (ECHO, ERGOmetria, Holter EKG), kde pracuje až doteraz. Počas tohto obdobia získala atestáciu I. stupňa v odbore interná medicína a neskôr špecializačnú atestáciu z kardiológie.     Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne ku kardiológii? Kto alebo čo vás k tejto špecializácii nasmeroval/o a bol/o pre vás najväčším akcelerátorom? Moji rodičia neboli lekári, avšak vyrastala som v lekárskom rodinnom prostredí. Môj krstný otec bol primár na rádiológii, mamin bratranec bol univerzitný profesor neurológie. Štúdium medicíny bola pre mňa určitá výzva, keďže to bola jedna z najnáročnejších vysokých škôl. Napriek tomu, že môj otec bol nepohodlný pre bývalý režim a takmer mi nebolo umožnené štúdium na strednej škole, ukončila som gymnázium so samými jednotkami a medicínu s červeným diplomom. Po škole som nastúpila na internú kliniku univerzitnej nemocnice. Interná medicína nebola mojím vysnívaným odborom, ale zhodou náhod práve tu som sa našla v kardiológii a v práci na koronárnej jednotke, ktorá ma zaujala a naďalej ma baví pre svoju dynamickosť a všestrannosť. Môžem robiť intenzívnu medicínu, funkčnú diagnostiku, ambulantné vyšetrenia, pomáhať mladším kolegom a deliť sa s nimi o vlastné skúsenosti. Už niekoľko rokov mám optimálne pracovné naplnenie na oddelení kliniky a v ambulancii. Napriek rôznym ponukám som zostala 35 rokov pracovať na I. internej klinike UNB.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacientov s hypercholesterolémiou? Veľmi dôležité je, aby bol pacient dostatočne informovaný a vedomý si toho, prečo si lieči hypercholesterolémiu – pre prevenciu kardiovaskulárnych príhod. Z toho potom vychádza jeho dobrá compliance.   Aké nové informácie z kardiológie publikované v poslednej dobe vás najviac zaujali? Z údajov, ktoré ma najviac zaujali, by som sa určite pristavila pri ESC/EAS guidelines z roku 2019, ktoré odporúčajú nižšie LDL-C ciele a skoršiu intenzifikáciu liečby u pacientov s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Vyzdvihla by som tri hlavné zmeny v odporúčaniach na zvládanie dyslipidémie u pacientov s AKS: Sú to nižšie LDL-C cieľové hodnoty u týchto pacientov, použitie PCSK9 na ďalšie zníženie LDL-C a skoré použitie PCSK9 po AKS príhode. Bohužiaľ, zdravotné poisťovne na Slovensku… Zároveň ma zaujali výsledky viacerých štúdií, ktoré poukazujú na význam variability vybraných parametrov lipidového spektra – LDL-cholesterolu (LDL-C), pomeru celkového cholesterolu ku HDL-cholesterolu (TC/HDL-C) a triacylglyceridov (TG). Retrospektívna analýza 125 047 pacientov s diabetom 2. typu (sledované obdobie 6,5 roka medián, maximum 10 rokov) ukázala, že zvýšenie variability o jednu jednotku v prípade LDL-C je spojené so zvýšením sledovaného zloženého parametra kardiovaskulárne ochorenia + mortalita o 27 %. V prípade TC/HDL-C ide o zvýšenie 31 % a TG o 9 %. Uvedené hodnoty nárastov sú významné z klinického hľadiska. Tento efekt sa prejavil v každej hodnotenej vekovej skupine, najvýraznejšie však v najmladšej. Vo vekovej skupine 45 – 54 rokov v porovnaní so staršou skupinou 75 – 84 rokov variabilita LDL-C zvyšuje výskyt sledovaného zloženého parametra o 53 %. Obdobné zistenie platilo aj pre TC/HDL-C a TG. Ukazuje sa, že variabilita hodnôt LDL-C, TC/HDL-C a TG môže byť významným faktorom predikcie kardiovaskulárnych ochorení a mortality. Táto skutočnosť platí vo všetkých sledovaných vekových skupinách, ale najmä u pacientov vo veku 45 – 54 rokov, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť. Z uvedených zistení vyplýva, že v klinickej praxi treba venovať pozornosť nielen absolútnym zmenám hodnôt lipidového spektra, ale aj ich rozloženiu v čase.     V súvislosti s ochorením COVID-19 sa hovorí o tzv. postcovidovom syndróme. Zaznamenali ste tieto príznaky aj u vašich pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19? Vo svojom okolí som mala veľa pacientov, ktorí sa nestihli zaočkovať a prekonali COVID-19 – hlavne pľúcne formy. Najhorší priebeh mali pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním a pacienti s CHOCHP. Žiaľ, niektorí infekcii podľahli, avšak mnohí sa pomaly zotavujú z pľúcnej formy COVID-u.   Čo by ste poradili čerstvému absolventovi, ktorý práve začína v kardiológii, na čo by sa mal zamerať a čoho sa vyvarovať? Odporúčam absolventom, aby sa od začiatku začali učiť vyšetrovacie metódy, ktoré im pomôžu lepšie a rýchlejšie sa zorientovať v anamnéze a klinickom obraze. Taktiež je veľmi dôležité nebrať pacienta ako objekt vyšetrenia, ale ako celok.   Práca vo vašej ambulancii si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? Nemám stres zo zamestnania, cítim sa svojou prácou naplnená aj vďaka dobrému mladému kolektívu. Vo voľnom čase sa venujem rodine a endorfíny si zvyšujem cvičením a nakupovaním.  

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru Odborná redakcia KARDIO News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií