Význam vitamínu D u pacientov so sclerosis multiplex

Význam vitamínu D u pacientov
so sclerosis multiplex

 

MUDr. Daniela Čopíková-Cudráková
1. neurologická klinika LF UK a UNB Nemocnica Staré Mesto Bratislava

Úvod

Vitamín D bol objavený v roku 1922 v rybom oleji a v tukoch a svoje označenie D získal preto, že bol v poradí štvrtým objaveným vitamínom.1


Vitamín D patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch. Označuje skupinu metabolitov rastlinného (vitamín D2 – ergokalciferol) a živočíšneho pôvodu ( vitamín D3 – cholekalciferol). Hlavným zdrojom vitamínu D3 u ľudí je jeho endogénna tvorba v koži vplyvom slnečného žiarenia (UV – B). Pôsobením UV žiarenia na 7-dehydrocholesterol prítomný v koži vzniká vitamín D3. Ten je hydroxylovaný v pečeni na 25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol) a v obličkách za vzniku biologicky aktívnej formy vitamínu D – 1,25-dihydroxy-cholekalciferolu (kalcitriol).2

Potravou získavame len cca 10 % dennej potreby. Medzi potraviny, ktoré sú prirodzeným zdrojom vitamínu D, patria napr. olejovité ryby, pečeň, mäso či vaječný žĺtok.2 (Obr. 1)

Obrázok 1.: Metabolizmus vitamínu D (upravené podľa 13)
Tabuľka 1.: Obsah vitamínu D vo vybraných potravinách (Upravené podľa 2)

Funkcia vitamínu D

Aktívna forma vitamínu D pôsobí cestou receptoru pre vitamín D (VDR) v jadre bunky viacerých cieľových orgánov. Po naviazaní sa na receptor moduluje génovú transkripciu cieľových oblastí genómu. Jeho účinky sú známe predovšetkým v oblasti udržiavania homeostázy vápnika a fosfátov, čím ovplyvňuje kostný metabolizmus, rast a rozvoj kostry, funkciu svalov. Zúčastňuje sa aj na procesoch diferenciácie a proliferácie tkanív, je významným imunomodulátorom.3,4

Vitamín D zvyšuje absorpciu vápnika a fosforu v čreve a v menšej miere stimuluje aj reabsorpciu vápnika v obličkách. Spoločne s parathormónom, kalcitonínom a nadobličkovými hormónmi tak prispieva k udržaniu minerálnej rovnováhy medzi vápnikom a fosforom v telesných tekutinách a tkanivách.3, 5

Vitamín D má tiež nespochybniteľný účinok na imunitný systém a jeho deficit úzko súvisí so zvýšeným rizikom autoimunitných ochorení.4

Pôsobí ako modulátor funkcie makrofágov, B- a T-lymfocytov. Moduluje syntézu cytokínov a imunoglobulínov. Na rozdiel od obličiek je hydroxylácia kalcidiolu na úrovni imunitného systému závislá od parathormónu a kalcémie iba minimálne.3

Pri imunologických vyšetreniach sa zistilo, že pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený počet buniek imunitného systému a sú častejšie chorí a unavení.6

Vitamín D je tiež schopný regulovať rast a apoptózu malígnych buniek a blokovať angiogenézu v nádore, a tým pôsobiť antikarcinogénne.6

Nedávna retrospektívna štúdia zistila vysoký deficit vitamínu D (72 %) u starších pacientov (> 65 rokov), ktorý bol sprevádzaný nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu a vyššími hodnotami glykozylovaného hemoglobínu, čo podporuje hypotézu pozitívneho vplyvu suplementácie vitamínom D pri kontrole hladín cholesterolu a pri diabete. Nedostatočná koncentrácia vitamínu D je vysoko pravdepodobná u ľudí trpiacich súčasne dvomi a viac z ďalších ochorení, ako je osteoporóza, depresia, chronický únavový syndróm, chronická bolesť.6

V súčasnosti je deficitom vitamínu D v Európe a v USA ohrozených 30 – 50 % populácie.3

Vyšetrenie hladiny vitamínu D

Za najspoľahlivejší ukazovateľ dostatku, resp. deficitu vitamínu D sa považuje sérová koncentrácia 25(OH) vitamínu D – kalcidiolu.6

Stanovenie aktívnej formy vitamínu D (1,25(OH)2 vitamínu D) sa robí len pri nefropatiách, inak sa neodporúča pre krátky polčas rozpadu – cca 4 – 6 hod.3

Zlatým štandardom je metóda LC-MS/MS (Liquid chromatography-mass spectrometry), ale pre jej ekonomickú, prístrojovú a personálnu náročnosť sa bežnejšie používajú imunochemické metódy.

Hladiny kalcidiolu sú ovplyvnené zemepisnou šírkou, pigmentáciu, vekom a tiež používaním ochranných faktorov proti UV žiareniu. Jedna dávka slnečného žiarenia do začervenania pokožky predstavuje tvorbu 10 000 až 25 000 IU vitamínu D. Slnečná ochrana s faktorom (SPF) 8 a viac zablokuje UV lúče a redukuje produkciu vitamínu D v koži až o 97 %. Počiatočné opaľovanie v trvaní 10 – 15 min. bez použitia opaľovacieho faktora vytvorí dostatok vitamínu D. Potom by sa mal ihneď použiť ochranný faktor 15 a viac, aby bola pokožka chránená. Takéto opaľovanie, ktoré zahŕňa tvár, ruky, dlane alebo chrbát najmenej dvakrát do týždňa, zabezpečí dostatok vitamínu D. Zásoba vitamínu D pritom stačí na 2 – 4 mesiace.3,7

Tabuľka 2.: Referenčné hodnoty kalcidiolu v sére (hodnoty v ug/l)

Existujú však faktory, ktoré limitujú využitie UV B na tvorbu tohto slnečného vitamínu v koži, ako je ročné obdobie, lokalita, časť dňa, smog, vek, obezita.2

Napríklad ľudia žijúci na severnej alebo južnej pologuli (od 40° zemepisnej šírky na sever a na juh) nie sú počas zimných mesiacov vystavení dostatočnému množstvu UV B potrebného na tvorbu vitamínu D.3, 7

Nízke hladiny vitamínu D nachádzame napr. u žien s reumatoidnou artritídou, u starých ľudí, vegánov, u ľudí s intoleranciou laktózy, Crohnovou chorobou či celiakiou, u ľudí s tmavším pigmentom a u obéznych ľudí.3

S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D expozíciou slnečným žiarením.3

Zaujímavé je, že opálení ľudia alebo ľudia s tmavšou pokožkou prijímajú oveľa menej vitamínu D, pretože ich pigment pôsobí ako filter a prepustí menej slnečných lúčov. Problém nastáva v období od novembra do februára. Dávka slnečných lúčov v zime nie je dostatočná na to, aby sa v pokožke vyprodukoval dostatok vitamínu D. V zime sa dostáva do tela zväčša iba potravou.7, 8

Odporúčaná denná dávka vitamínu D je 800 IU jednotiek denne. Ustanovená odporúčaná denná dávka by sa nemala presiahnuť. Dávka, ktorá by bola pre pacienta toxická, je > 10 000 IU/deň podávaná dlhšie časové obdobie, spojená s hladinou kalcidiolu > 150 ng/ml. Toxicita vitamínu D býva sprevádzaná hyperkalcémiou, hyperkalciúriou a hyperfosfaté-miou.3

Klinické štúdie ukázali, že hladina kalcidiolu v sére sa po požití vitamínu D2 zvýši trikrát menej ako po vitamíne D3. Po vitamíne D2 dochádza po počiatočnom vzostupe k rýchlemu poklesu sérovej hladiny kalcidiolu, zatiaľ čo po vitamíne D3 sa hladina kalcidiolu udrží cca 14 dní. Účinnosť vitamínu D2 je cca o 30 % nižšia.3

Hypovitaminózu D nachádzame u pacientov s autoimunitnými ochorenia, pritom smerom od rovníka k pólom výskyt narastá. Pri nízkej hladine kalcidiolu sa zvyšuje riziko aktivity napr. aj sclerosis multiplex.3

Vitamín D a sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM) patrí medzi autoimunitné a neurodegeneratívne ochorenia centrálneho nervového systému (CNS). Typicky postihuje mladých dospelých, najčastejšie medzi 20. – 40. rokom života. V dôsledku autoimunitného zápalu dochádza k demyelinizácii a sekundárne k axonálnej strate, ktoré vedú k mozgovej atrofii. SM je závažné, kauzálne nevyliečiteľné ochorenie, ktoré môže viesť k trvalej invalidizácii pacienta.9, 10, 11

Etiológia ochorenia nie je jednoznačná a na rozvoji sa podieľa genetická aj environmentálna zložka. Dôkazom genetickej zložky je familiárna agregácia ochorenia, pričom riziko rozvoja je 10 – 50-krát vyššie u prvostupňových príbuzných ako v bežnej populácii. Z environmentálnych faktorov sa predpokladá účasť vírusových infekcií, hormonálnych zmien i deficit vitamínu D.4, 12

Patofyziológia ochorenia je vysvetľovaná interakciou CNS a imunitného systému.

V počiatočnom období rozvoja sa predpokladá zápalový demyelinizačný proces, ktorý spúšťa kaskádu neurodegeneratívnych zmien.

Vitamín D ako environmentálny faktor (hypovitaminóza D) má vplyv na vznik tohto ochorenia a niekoľko nových výskumov prichádza s výsledkom, že môže ovplyvniť aj priebeh ochorenia.3

K výsledkom výskumov sa pristupuje opatrne a dôvod je prostý. Doteraz nebol objasnený mechanizmus, ktorý by ozrejmil presný účinok vitamínu D na chronické zápalové ochorenie mozgového tkaniva. Nízke hladiny vitamínu D v krvi však výrazne zhoršujú priebeh sklerózy multiplex.

Okrem suplementácie vitamínu D vo forme výživových doplnkov si môžu pacienti so sclerosis multiplex podporiť imunitu aj stredomorskou diétou a pobytom na slnku – ideálne s nejakou formou cvičenia (beh, prechádzka, bicykel alebo ľahké silové cvičenia).

Netreba však zabúdať ani na starostlivosť o psychické zdravie či na dostatok spánku, ktoré sú nesmierne dôležité na podporu imunitného systému.

Napriek týmto známym faktom však aktuálne na Slovensku nie je indikácia vyšetrenia hladiny vitamínu D v sére neurológom hradená zdravotnými poisťovňami. Opierame sa tak o výsledky, ktoré máme v rámci imunologických vyšetrení.

Aj v našom SM Centre – v Nemocnici Staré Mesto v Bratislave máme výsledky prakticky z celého Slovenska, z rôznych laboratórií.

Aby sme si mohli urobiť presnejší obraz o hladine vitamínu D u našich pacientov a o klinickom priebehu ich ochorenia – zobrali sme vzorku 40 pacientov – 20 mužov a 20 žien, ktorí mali vyšetrenú hladinu vitamínu D len v bratislavskom laboratóriu Medirex v rokoch: 2020, 2021, 2022, a to v 4.Q.

Naše výsledky

Sledovanú skupinu tvorilo 20 žien s priemerným vekom 50,55 roka a 20 mužov s priemerným vekom 43,95 roka. Vekový priemer v celej skupine bol 47,25 roka. Priemerná dĺžka trvania ochorenia u žien bola 14,85 roka, u mužov 15,85 roka a v celej skupine 15,35 roka.

Tabuľka 3.: Priemerné hodnoty EDSS (expanded disability status scale) v priebehu 3 rokov
Graf 1.: Priemerné hodnoty EDSS v priebehu 3 rokov

Liečba

Aktuálna imunomodulačná liečba sledovanej skupiny pacientov je zobrazená pomocou nasledujúcich grafov.

Graf 2.: Aktuálna imunomodulačná liečba u žien
Graf 3.: Aktuálna imunomodulačná liečba u mužov
Graf 4.: Aktuálna imunomodulačná liečba u všetkých pacientov

Priemerný počet imunomodulačných liekov s rôznym mechanizmom účinku bol u žien 2,75, u mužov 3,05 a v celej skupine 3.

Priebeh ochorenia

Klinický priebeh ochorenia v priebehu sledovaných rokov – 2020 až 2022 bol takýto: stacionárny klinický nález u 11 pacientiek, atak u 5 a progresia v 4 prípadoch. U mužov bol stacionárny klinický obraz u 14, 4 mali atak a progresia bola v 2 prípadoch. Celkovo bol stacionárny klinický nález u 25 pacientov, atak u 9 a v 6 prípadoch bola prítomná progresia.

MR progresia

Z pomocných vyšetrení sme vyhodnotili nález na magnetickej rezonancii mozgu v sledovanom období: stacionárny nález bez progresie počtu a veľkosti lézií a bez aktivity bol u 16 pacientiek a s progresiou počtu a aktivitou u 4 pacientiek. U mužov bol stacionárny nález u 14 pacientov a s progresiou a aktivitou u 6 pacientov. Celkovo bol stacionárny nález u 30 pacientov a s progresiou u 10 pacientov.

Graf 5.: Klinický priebeh ochorenia

Nález výraznej atrofie mozgu popísanej na magnetickej rezonancii mozgu bol u 19 žien a 18 mužov. Nález bez atrofie bol u 1 ženy a 2 mužov. Celkovo malo 37 pacientov výraznú atrofiu mozgu a len 3 mali nález bez prítomnej atrofie.

Graf 6: Priebeh ochorenia podľa MR

Hodnoty vitamínu D v sére

Priemerná hodnota vitamínu D u žien v roku 2020 bola 32,24 ug/l, v roku 2021 26,4 ug/l a v roku 2022 24,8 ug/l. Priemerná hodnota za 3 roky bola 27,8 ug/l a je hodnotená ako nedostatočná.

Priemerná hodnota vitamínu D u mužov bola v roku 2020 33,7 ug/l, v roku 2021 26,37 ug/l a v roku 2022 28,42 ug/l. Priemerná hodnota za 3 roky bola 29,49 ug/l, čo je nedostatočná koncentrácia.

Tabuľka 4.: Priemerné hodnoty vitamínu D v priebehu 3 rokov (hodnoty uvedené v ug/l)Graf 7: Priemerné hodnoty vitamínu D (hodnoty uvedené v ug/l)

Diskusia

Aj na našej malej vzorke vidíme, že kým v roku 2020 bola hodnota vitamínu D u oboch pohlaví dostatočná, v nasledujúcich rokov klesla na nedostatočnú hladinu. Pritom u mužov pozorujeme o niečo lepšie hodnoty.

Predpokladáme, že tento stav je aj výsledkom obmedzenia pohybu, používania rúšok v dôsledku epidemiologickej situácie (COVID-19).

O niečo horšie hodnoty u žien môžu byť práve výsledkom používania vyšších ochranných faktorov proti UV žiareniu. Zhoršenie klinického nálezu však treba hodnotiť komplexnejšie.

Ide len o našu úvahu, ale potvrdením môže byť zhodnotenie výsledkov u tejto skupiny v nasledujúcich rokoch, kde predpokladáme zlepšenie, čo sa týka hodnôt vitamínu D v sére i klinického nálezu.

Záver

Ukazuje sa, že i u takých ochorení, ako je sclerosis multiplex, kde nemáme kauzálnu liečbu, môžeme práve komplexným prístupom zahŕňajúcim imunomodulačnú liečbu v kombinácii s primeranou pohybovou aktivitou v interiéri i exteriéri, zdravou výživou a psychickou pohodou dosiahnuť stabilizáciu.

Literatúra
 1. JONES, G. 100 YEARS OF VITAMIN D: Historical aspects of vitamin D. Endocrine Connections [online]. 2022; 11(4) [cit. 2023-09-05]. ISSN 2049-3614. Dostupné z: doi:10.1530/EC-21-0594
 2. FERENCZOVÁ, J. Vitamín D – podávame ho správne? Pediatria pre prax. 2020; 21(6), 238-242. ISSN 1336-8168.
 3. BROULÍK, P., BROULÍKOVÁ, K. Vitamin D v praktické medicíně. Interní medicína pro praxi. 2013; 15(8-9), 256-260. ISSN 1212-7299.
 4. KANTOROVÁ, E. Sclerosis multiplex. Martin: JLF UK, 2017. 97 s. ISBN 978-80-8187-029-3.
 5. HRDÝ, P., NOVOSAD, P. Nové poznatky o funkci vitaminu D. Praktické lékárenství. 2015; 11(2), 54-57. ISSN 1801-2434.
 6. RAČANSKÁ, E. Vitamín D – hormón, ktorý nám chýba. Praktické lekárnictvo. 2014; 4(2-3), 53-55. ISSN 1338-3132.
 7. WACKER, M., HOLICK, M. F. Sunlight and Vitamin D. Dermato-Endocrinology [online]. 2014; 5(1), 51-108 [cit. 2023-09-10]. ISSN 1938-1980. Dostupné z: doi:10.4161/derm.24494
 8. SPIRO, A., BUTTRISS, J. L. Vitamin D: An overview of vitamin D status and intake in E urope. Nutrition Bulletin [online]. 2014, 39(4), 322-350 [cit. 2023-09-10]. ISSN 1471-9827. Dostupné z: doi:10.1111/nbu.12108</div></div>
 9. HALÚSKOVÁ, S., PAVELEK, Z., VALIŠ, M. Farmakovigilance nových léčebných přípravků pro roztroušenou sklerózu. Farmakoterapeutická revue. 2019; 4(5): 622-629. ISSN 2533-6878.
 10. PETERKA, M. Nová éra léčby roztroušené sklerózy. Neurológia pre prax. 2019; 20(4): 278-281. ISSN 1335-9592.
 11. KRASULOVÁ, E. Hodnocení účinnosti léčby roztroušené sklerózy ve 21. století. Neurológia pre prax. 2019; 20(4): 270-274. ISSN 1335-9592.
 12. LISÝ, Ľ. 5-ročné výsledky liečby okrelizumabom u pacientov s relapsujúcou sclerosis multiplex. Neurológia pre prax. 2019; 20(S3): 2-7. ISSN 1337-4451.
 13. J. Environ. Res. Verejné zdravotníctvo 2018 , 15 (8), 1773; https://doi.org/10.3390/ijerph15081773

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
 
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií