Čo nového sa skrýva za iGlarLixi

Čo nového sa skrýva za iGlarLixi

Odborná redakcia m-edu s. r.o.

  Na vzniku diabetes mellitus 2. typu sa podieľa množstvo patofyziologických mechanizmov. Uznávaný odborník v tejto oblasti profesor Ralph A. DeFronzo (University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA) vo svojej práci detailne rozobral patofyziologické mechanizmy vedúce k vzniku diabetu 2. typu. Na základe tejto analýzy definoval hlavné priority, ktoré treba zvážiť pri začatí liečby novodiagnostikovaných pacientov s diabetom 2. typu (DeFronzo et al., 2013):
 1. Navrhnutá liečba by mala mať potenciál dosiahnuť odporúčanú kontrolu glykémie pri zohľadnení východiskových hodnôt HbA1c bez zvýšenia rizika nežiaducich účinkov, hlavne hypoglykémie.
 2. Nakoľko väčšina pacientov nedosahuje cieľové hodnoty HbA1c < 6,5 – 7,0 %, optimálne HbA1c < 6,0 % v monoterapii, potom treba pristúpiť ku kombinovanej liečbe.
 3. Liečivá v kombinovanej liečbe by mali mať aditívny účinok z hľadiska mechanizmu účinku, nakoľko bez korekcie patofyziologických príčin diabetu 2. typu nie je možné dosiahnuť dlhodobú uspokojivú kontrolu glykémie.
 4. Progresívne zlyhávanie B-buniek pankreasu je zodpovedné za progresívny nárast HbA1c, preto by použitá liečba mala priespievať k zachovaniu, resp. k zlepšeniu funkcie B-buniek, čo má pozitívny vplyv na kontrolu glykémie z dlhodobého hľadiska.
 5. Inzulínová rezistencia patrí medzi kľúčové poruchy diabetu 2. typu a má negatívny vplyv na funkciu B-buniek, zvolená liečba by mala znižovať inzulínovú rezistenciu vo svaloch a pečeni.
 6. Diabetes 2. typu je spojený so zvýšeným rizikom aterosklerotických kardiovaskulárnych príhod, zvolená liečba by mala znižovať kardiovaskulárne riziká a výskyt kardiovaskulárnych príhod.
 7. Vzhľadom na negatívny vplyv obezity na diabetes 2. typu by preferovaná liečba mala mať neutrálny vplyv na hmotnosť, alebo optimálne prispievať k jej zníženiu.
 8. Kombinovaná liečba by mala byť bezpečná a nezhoršovať existujúci zdravotný stav.
Kombinácia bazálneho inzulínového analógu glargínu a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatidu, iGlarLixi ponúka možnú alternatívu v liečbe diabetu 2. typu v dôsledku ich vzájomného komplementárneho účinku. Bazálny inzulínový analóg glargín zlepšuje glykémiu nalačno a lixisenatid postprandiálnu glykémiu (Aroda e al., 2016).
Podľa odhadu expertov vo všeobecnosti fixná kombinácia bazálny inzulín (BI) + GLP-1 receptorový agonista (GLP-1 RA) môže byť vhodnou alternatívou pre väčšinu pacientov s DM2 (~80 %) (Deeks, 2019; Perreault et al., 2019). Z hľadiska dosahovania cieľových hodnôt kontroly glykémie je dôležité simultánne začatie podávania BI a GLP-1 RA. Analýza údajov z klinickej praxe ukázala, že u pacientov s diabetom 2. typu, ktorí nedosahujú adekvátnu kontrolu glykémie (HbA1c ≥ 7,0 %) pri liečbe perorálnymi antidiabetikami, simultánne použitie kombinácie BI a GLP-1 RA je oveľa účinnejšie ako ich sekvenčné podávanie, t. j. BI a po istom čase GLP-1 RA, hlavne ak ide o časový horizont viac ako 90 dní. Čím je tento interval medzi začatím liečby s BI a GLP-1 RA väčší, tým je výsledok menej uspokojivý. V prípade časového rozpätia menej ako 90 dní dosiahlo numericky viac pacientov požadovanú hodnotu HbA1c < 7,0 % ako v skupine pacientov, kde bol časový interval vyše 90 dní, ale menej v porovnaní so skupinou, kde sa liečba začala simultánne. Výsledky však neboli štatisticky signifikantné, čo autori štúdie vysvetľujú malým počtom pacientov v skupine, kde bol časový interval menší ako 90 dní. Uvedené výsledky z reálnej klinickej praxe potvrdzujú najnovšie odporúčania American Diabetes Association (ADA)/European Association for the Study of Diabetes (EASD), že u pacientov s diabetom 2. typu s vysokými hodnotami HbA1c sa odporúča začať liečbu s kombináciou BI + GLP-1 RA (Peng et al., 2020).Lieky zo skupiny GLP-1 RA boli sledované aj z hľadiska kardiovaskulárnej bezpečnosti podľa požiadavok Americkej liekovej agentúry (FDA) a Európskej liekovej agentúry (EMEA) v tzv. štúdiách zameraných na kardiovaskulárnu bezpečnosť (angl. Cardiovascular Outcome Trials (CVOT)). Lixisenatid nepreukázal, že by v porovnaní s placebom znižoval incidenciu kardiovaskulárnych príhod a kardiovaskulárnu morbiditu u vysoko rizikových pacientov s diabetom a akútnym koronárnym syndrómom. Na druhej strane nebol rozdiel medzi lixisenatidom a placebom vo výskyte závažných nežiaducich účinkov vrátane kardiovaskulárnych príhod (Pfeffer et al., 2015). Autori pri porovnávaní CVOT štúdií s GLP-RA (celkovo 6 štúdií) však poukazujú, že štúdia s iGlarLixi bola zameraná na vysoko rizikových pacientov (100 %) s diabetom a s akútnym koronárnym syndrómom s kardiovaskulárnou príhodou v časovom intervale menej ako 180 dní pred nasadením lixisenatidu alebo placeba. U zvyšných 5 CVOT štúdií s výnimkou štúdie Harmony (albiglutid, 100 % pacientov s existujúcim aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením pred zaradením do štúdie) sa podiel pacientov s existujúcim aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením pred zaradením do štúdie pohyboval v rozmedzí 31,5 % – 72,5 % – 73,1 % – 83 %, čo treba mať tiež na zreteli pri porovnávaní uvedených štúdií (Lim et al., 2018; Kato et al., 2020). Autori poukazujú na istú problémovosť pri priamom hodnotení uvedených 6 CVOT štúdií, nakoľko mali rôzny dizajn, rôzne dávkovanie liekov a výber cieľovej skupiny pacientov, z čoho pramení heterogenita výsledkov (Shin, 2019).  Literatúra
 1. Aroda, V.R. et al. (2016): Diabetes Care, 39, 1972–1980
 2. Deeks, E. (2019): Drugs Ther. Perspect., 35, 470–480
 3. DeFronzo, R.A. et al. (2013): Diabetes Care, 36 (Suppl. 2), S127–S138
 4. Frias, J.P. et al. Diabetes Ther (2019) 10:21–33
 5. Giorgino, F. et al. (2019): Diabetes Obes. Metab., 21, 2712–2717
 6. Kato, E.T. et al. (2020): Trends Cardiovasc. Med., doi.org/10.1016/j.tcm.2019.12
 7. Lim, S. et al. (2018): Trends Endocrinol. Metabol., 29, 238-248
 8. Peng, X.V. et al. (2020): Diabetes Ther., 11, 995–1005
 9. Perreault, L. et al. (2019): Adv. Ther., 36, 265–277
 10. Pfeffer, M.A. et al. (2015): N. Engl. J. Med., 373, 2247-2257
 11. Shin, J.-I. (2019): Curr. Diabet. Rep., 19, 54

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií