Efekt dlho účinkujúceho bazálneho inzulínu glargínu 300 U/ml na optimalizáciu metabolickej kompenzácie diabetika 2. typu

Efekt dlho účinkujúceho bazálneho inzulínu glargínu 300 U/ml na optimalizáciu metabolickej kompenzácie diabetika 2. typu

 

MUDr. Viera Kissová, PhD, MPH DiaInt ambulancia, PK Rázusova, Nitra

 

Abstrakt Kazuistika uvádza priebeh ochorenia diabetu mellitus 2. typu (DM 2T) u 58-ročného obézneho pacienta. U tohto pacienta bola potrebná optimalizácia metabolickej kontroly v teréne kombinovanej liečby bazálneho humánneho inzulínu podávaného 1x denne s orálnymi antidiabetikami sulfonylurey a DPP-4 inhibítora v maximálne tolerovaných dávkach. Po nahradení humánneho bazálneho inzulínu bazálnym dlho účinkujúcim inzulínom glargínom 300 U/ml a uvedenými orálnymi antidiabetikami bola dosiahnutá optimálna metabolická kompenzácia bez zvýšenia frekvencie hypoglykémií. Úvod Diabetes mellitus 2. typu je často sprevádzaný prítomnosťou obezity a ostatných znakov metabolického syndrómu. Pri nemožnosti zvýšenia dávok orálnej antidiabetickej liečby z dôvodov zvýšenia frekvencie hypoglykémií pri prípravkoch sulfonylurey a v snahe dosiahnuť zlepšenie metabolickej kompenzácie je nevyhnutné pristúpiť k inovovaným molekulám bazálneho inzulínu (bazálne dlhoúčinkujúce analógy), ktoré modulujú bazálnu inzulinémiu vyrovnaným 24-hodinovým stabilným uvoľňovaním inzulínu zo subkutánneho depa s minimalizáciou hypoglykémie. Požadovaný efekt na kontrolu glykémie sa najjednoduchšie dosahuje optimalizáciou čo najnižšej dávky bazálneho inzulínového analógu podávaného s kombináciou orálnych antidiabetík. Predpokladom je precízna a dostatočná titrácia dávky podávaného bazálneho inzulínového analógu. Takto sa dá dosiahnuť dobrá tolerancia liečby s minimálnym efektom na telesnú hmotnosť a so zníženou frekvenciou hypoglykémií. Popis prípadu Ide o 58-ročného pacienta, liečeného na DM 2T 21 rokov, odkedy ho kardiológ odoslal na vyšetrenie k diabetológovi. BMI pacienta bolo 29,3 kg/m². Pacient mal tieto komorbidity: artériová hypertenzia, kombinovaná hyperlipidémia. Diabetes 2. typu majú obaja bratia i syn. Úvodný glykozylovaný hemoglobín (HbA1c) bol 7,6 % DCCT. Pôvodne bol pacient liečený postupne metformínom s navyšovaním dávky na 2-tisíc mg v priebehu prvých troch rokov (vyššia titrácia nebola možná). Po troch rokoch od trvania ochorenia bol do kombinácie pridaný derivát sulfonylurey glimepyrid s titráciou do maximálnej dávky 6 mg. Po 9 mesiacoch bol glykozylovaný hemoglobín 7,0 % DCCT. V ďalších 6 rokoch došlo k navyšovaniu telesnej hmotnosti o cca 8 kg a vzostupu glykovaného hemoglobínu na 9,1 % DCCT. Do liečby bol pridaný prípravok zo skupiny DPP-4 inhibítorov sitagliptín. Počas ďalších troch rokov došlo k úprave metabolickej kompenzácie na hodnoty glykovaného hemoglobínu 7,8 % DCCT. Po troch rokoch bolo potrebné znovu zintenzívniť liečbu, pretože medzičasom postupne došlo k zhoršeniu metabolickej kompenzácie na HbA1C 9,4 % DCCT. K uvedenej trojkombinácii orálnych antidiabetík bol pridaný bazálny humánny inzulín v jednej dennej dávke 12 j. s následnou titráciou dávky podľa lačnej rannej glykémie do hodnoty 7,5 – 8,0 mmol/l. Pri tejto liečbe sa postupom času zvýšila telesná hmotnosť pacienta o ďalších 7 kg, metabolická kontrola sa držala od 7,8 – 9,3 % DCCT počas ďalších dvoch rokov. Potom došlo k postupnému navyšovaniu hodnoty HbA1c a k potrebe titrácie dávky bazálneho humánneho inzulínu na 28 j/deň. Po zvážení celkového stavu pacienta sa pristúpilo ku zmene liečby, bazálny humánny inzulín bol vymenený za bazálny dlhoúčinkujúci analógový inzulín glargín 300 U/ml. V tomto čase bola lačná glykémia 9,9 mmol/l, hmotnosť 99 kg (BMI 33,5 kg/m²). Liečba bola začatá iniciálnou dávkou nového inzulínu v pomere 1:1, podľa lačnej glykémie. Posledná úprava dávky glargínu 300 U/ml bola 33 jednotiek podávaných ráno po prebudení. Pri tejto dávke bol glykovaný hemoglobín 7,1 % DCCT sprevádzaný stabilnou hmotnosťou za 6 mesiacov. Krvný tlak pacienta bol stabilný počas celého sledovaného obdobia pod kontrolou kardiológa. Mikroalbuminúria pacienta bola opakovane v sledovanom období negatívna. Pacient mal zistenú neproliferatívnu diabetickú retinopatiu, diabetická senzimotorická neuropatia bola zistená v 8. roku trvania ochorenia s tendenciou ústupu po zavedení inzulínovej liečby bazálnym dlhoúčinkujúcim analógom. Počas liečby s bazálnym dlho účinkujúcim analógom glargínom 300 U/ml boli zaznamenané dve hypoglykémie ľahkého typu. Pacient pokračuje v liečbe DM 2T v kombinácii orálnej liečby metformín 2-tisíc mg, glimepyrid 6 mg a bazálny inzulínový analóg glargín 300 U/ml 33 j. podávaných 1 x denne subkutánne. Pacient liečbu toleruje dobre. Diskusia Náhrada humánneho bazálneho inzulínu bazálnym dlho účinkujúcim analógom glargínom 300 U/ml je efektívnou, účinnou, pohodlnou a bezpečnejšou liečbou v prípade progresie diabetu 2. typu v priebehu chronického trvania ochorenia. Pacient pri postupnej progresii zhoršovania sa metabolickej kompenzácie a vzostupe hmotnosti využil možnosť zefektívnenia liečby a zníženia rizika hypoglykémie, ktoré poskytoval bazálny humánny dlhoúčinkujúci analóg s vyrovnaným priebehom inzulinémie. Na rozdiel od posledného obdobia liečby diabetu 2. typu u tohto pacienta došlo k stabilizácii jeho hmotnosti, s redukciou výskytu hypoglykémií, čo je jednoznačne prínosom pre tohto pacienta. Záver Bazálny dlhoúčinkujúci inzulínový analóg glargín 300 U/ml potvrdil bezpečnosť, účinnosť liečby diabetu u vyťaženej perorálnej antidiabetickej liečby orálnymi antidiabetikami bez potreby začatia intenzifikovej inzulínovej liečby režimu bazál/bolus. Perspektívne prichádza v budúcnosti do úvahy i možná kombinácia s SGLT2 inhibítorom. Literatúra

1.SPC prípravku Toujeo (online). ŠÚKL [cit. 17_03_2022]. Dostupné z: www.sukl.sk

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií