Liečba alemtuzumabom u terapeuticky naivnej pacientky

 Liečba alemtuzumabom u terapeuticky naivnej pacientky

MUDr. Natália Ivanová
Centrum pre liečbu sclerosis multiplex a neurologické oddelenie FN Nitra

Úvod

Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému (CNS) typické  pre populáciu medzi 20. – 40. rokom života s prevalenciou u žien. Ide o nevyliečiteľné ochorenie s vysokou mierou invalidizácie pacienta.

Kľúčovým faktorom je začatie vysoko efektívnej liečby u indikovaných pacientov dostatočne včas, čím znižujeme mieru relapsov a predchádzame riziku zneschopnenia a invalidizácie oproti prvolíniovým liekom.

Kazuistika

V našej kazuistike chceme ilustrovať prípad 31-ročnej pacientky, ktorá bola v 05/2022 akútne prijatá na neurologickú kliniku pre tri dni trvajúce oslabenie a tŕpnutie pravej hornej a ľavej dolnej končatiny s postupným rozšírením na oblasť chrbta a brucha, kde netoleruje dotyk, stŕpnutie genitálu. Odo dňa pred príjmom prítomné oslabené videnie na ľavom oku.

Objektívne neurotopicky bola u pacientky prítomná diskrétna paréza pravej hornej končatiny, kvadruhyperreflexia, bez pyramidálnych iritačných javov a stranovej diferenciácie, chôdza samostatná, s napádaním na ľavú dolnú končatinu, dominovala senzitívna symptomatológia s parestéziami pravej hornej končatiny, ľavej dolnej končatiny, v oblasti trupu od úrovne Th5 nadol prítomná  alodýnia a hyperestéza, sfinktery intaktné.

Z vyšetrení bolo vstupne realizované cito MRI mozgu, ktoré verifikovalo početné hyperintenzívne lézie bielej hmoty v typických lokalitách supra aj infratentoriálne (obrázok 1) s postkontrastným enhancementom – aktívne lézie. (obrázok 2)MRI C miechy preukázalo viacpočetné hypersignálne lézie intramedulárne v úrovni C1/2 až po Th1, suspektné aktívne lézie prítomné v úrovni C2, C4 a C7. (obrázok 3)

MRI Th miechy bolo rovnako s rozsiahlym nálezom intramedulárnych lézií prakticky celého zachyteného rozsahu C7-L1, s aktívnymi léziami Th6 paracentrálne vpravo a T7posterolaterálne vľavo, prítomné známky atrofie miechy. (obrázok 4)

Doplnené vizuálne evokované potenciály s nálezom predĺženej latencie vlny P100 vľavo svedčiace pre demyelinizačnú léziu optickej dráhy vľavo. Oftalmologické vyšetrenie vrátane oCT bolo v norme. Vyšetrením likvoru zistená hraničná hyperproteinorachia (0,58), prítomné leukocyty (8) i lymfocyty (103), PCR virologické vyšetrenie bolo negatívne. Bola dokázaná prítomnosť intratekálnej syntézy Oligo Ig (19 pásov).

Pacientka bola preliečená pulznou dávkou kortikoidov (5 g methylprednisolónu), nastavená bola symptomatická liečba pregabalínom, vitaminoterapia s postupným zlepšením stavu.

S odstupom necelého týždňa došlo opätovne k výraznému zhoršeniu stavu v zmysle: oslabenia vízu na pravom oku, oslabenia pravej hornej končatiny s jej znecitlivením, zhoršením jemnej motoriky, zhoršením chôdze a problémami s mikciou. Objektívne prítomná progresia spasticko-ataktickej kvadruparézy s pravostrannou prevahou – stredne ťažká hemiparéza vpravo, chôdza spasticko-ataktická, samostatná, ale výrazne tangovaná.

Vzhľadom na významnú progresiu klinického obrazu, opakované zneschopňujúce ataky v krátkom časovom rozmedzí z inej lokality, rozsiahlu lezionálnu nálož v mozgu, ako aj v krčnej a hrudnej mieche sme stav pacientky vyhodnotili ako vysoko aktívnu, závažnú a rýchlo sa vyvíjajúcu SM,  spinocerebrálne postihnutie, EDSS 4.0. Pre závažnosť ataku sme opakovali  pulz kortikoidov a pre vysoké riziko progresívneho zneschopnenia sme začali imunorekonštitučnú liečbu alemtuzumabom, ktorá sa uskutočnila bez komplikácií.

Kontrolné MRI vyšetrenie s odstupom jedného roka po absolvovaní 1. cyklu alemtuzumabom preukázalo významnú regresiu počtu aj veľkosti lézií bez prítomnosti aktívnych ložísk. Tiež došlo k výraznému klinickému zlepšeniu, subjektívne bez ťažkostí, objektívny neurologický nález len so známkami kvadruhyperreflexie s prevahou vpravo, samostatne chodiaca bez ataxie, bez inej centrálnej ložiskovej neurologickej symptomatológie – EDSS 1.0. 

Záver

Našou kazuistikou sme chceli ilustrovať efektivitu a opodstatnenie indikácie vysoko efektívnej indukčnej liečby u predtým terapeuticky naivného pacienta s významnou aktivitou ochorenia a vysokým postihnutím v rámci EDSS. U našej pacientky pozorujeme po prvom cykle liečby nielen požadované zlepšenie klinického stavu s úpravou EDSS, ale i regresiu nálezu v rámci MRI zobrazenia. Nežiaduce možné účinky vyplývajúce z liečby sme u pacientky do tohto času nezaznamenali.

Literatúra u autorky

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

*Zábery uverejnené so súhlasom Jessenius NR

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií