Pomôže prechod z premixovaného inzulínového analógu na fixnú kombináciu iGlarLixi zlepšiť metabolickú kompenzáciu cukrovky?

Pomôže prechod z premixovaného inzulínového analógu na fixnú kombináciu iGlarLixi zlepšiť metabolickú kompenzáciu cukrovky?

 

 

MUDr. Monika Rudíková Diabetologická ambulancia Poliklinika Vstupný areál U.S.S., Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Úvod Diabetes mellitus 2. typu je chronické ochorenie s tendenciou k progresii, ktoré môže viesť ku chronickým komplikáciám. Cieľom liečby je dosiahnuť uspokojivú metabolickú kompenzáciu, aby sme možným komplikáciám predišli alebo aby ovplyvnili kvalitu života pacienta v čo najmenšej možnej miere. Cukrovka je ochorenie, ktoré si vyžaduje aktívnu spoluúčasť pacienta s diabetológmi, diabetologickými a diétnymi sestrami. Doporučené zmeny v stravovaní a pohybovom režime zamerané na optimalizáciu glykémií i telesnej hmotnosti musí realizovať pacient sám – dennodenne vo svojom domácom i pracovnom prostredí, čo je často najťažšia časť liečby. Preto sú lekármi i pacientmi pozitívne vnímané liečivá, ktoré im v tomto neľahkom boji pomáhajú. Patria medzi ne liečivá s potenciálom redukcie telesnej hmotnosti – agonisty GLP-1 receptorov i gliflozíny.   Kazuistika T. č. 65-ročný pacient je sledovaný v diabetologickej ambulancii od roku 2001 – cukrovka mu bola diagnostikovaná ako 46-ročnému – bol (a aj je) nefajčiar, pri výške 172 cm vážil 93 kg, BMI 31,44 kg/m². V rodine sa cukrovka 2. typu vyskytla u pacientovej mamy, ktorá bola liečená diétou a perorálnymi antidiabetikami (PAD). V čase diagnózy ochorenia pacient nemal subjektívne ťažkosti, hyperglykémia bola zachytená pri preventívnej prehliadke (8,8 mmol/l) a cukrovka diagnostikovaná na základe opakovane potvrdenej hyperglykémie spĺňajúcej kritériá cukrovky (7,1 mmol/l). Laboratórne bola zachytená izolovaná hypercholesterolémia (6,95 mmol/l) a zvýšené hodnoty ALT (1,28 µkat/l). Pacient bol edukovaný o diétno-režimových opatreniach a vzhľadom na hodnoty glykemického profilu – nalačno 6,0 mmol/l a postprandiálne 7,9 mmol/l – úvodne bez liečby PAD. Počas dvoch rokov bol pacient uspokojivo kompenzovaný diétou. V septembri 2003 pre výrazné postprandiálne hyperglykémie s dominanciou po raňajkách a HbA1c 7,9 % (DCCT) bola začatá liečba kombinovaným preparátom metformín a glibenklamid v rannej dávke 400 mg metformínu a 2,5 mg glibenklamidu. Dávka bola postupne titrovaná podľa glykémií a HbA1c, ale ani po navýšení na maximálnu možnú dávku nedošlo k uspokojivej kompenzácii cukrovky, pacient však zmene liečby nebol naklonený. V roku 2005 bola začatá aj liečba hypercholesterolémie simvastatínom, v roku 2007 pre nedosiahnutie cieľových hodnôt bola zamenená za atorvastatín. V auguste roku 2008 došlo u pacienta k zvýšeniu HbA1c na 9,0 %, s liečbou inzulínom pacient nesúhlasil, preto som zmenila kombinovaný preparát na metformín v dávke 2 500 mg denne a glimepirid v úvodnej dávke 4 mg ráno. Ale ani postupná titrácia dávky PAD nepriniesla očakávané zlepšenie metabolickej kompenzácie a pacient (po opakovanej edukácii) súhlasil s aplikáciou inzulínu raz denne. V decembri roku 2009 bol do liečby pridaný humánny stredne dlho pôsobiaci inzulín v dávke 5 j. s. c. večer. Postupná titrácia dávky inzulínu na 24 j. viedla k poklesu glykémií i HbA1c. Pri kontrole v januári 2014 došlo k výraznému vzostupu glykémií nalačno na 11,2 mmol/l a postprandiálne 14,3 mmol/l a HbA1c na 10,94 %. Pre odmietavý postoj aplikovať si inzulín 4 x denne bola realizovaná zmena na premixovaný inzulínový analóg v dávke 20 j. ráno a 8 j. večer, ponechaný metformín v dávke 2 500 mg, vynechaný glimepirid. V apríli 2014 bol HbA1c 11,25 %, preto dávka inzulínu zvýšená na 24 j. ráno a 14 j. večer a pridaný sitagliptín. V septembri 2014 došlo k poklesu glykémií (10 – 11,2 mmol/l) aj HbA1c (10,2 %). Pacient s výraznejším navýšením dávky nesúhlasil, pretože konzumoval väčšie množstvo ovocia a chleba a chcel znížiť príjem sacharidov. Vo februári 2016 opätovne stúpol HbA1c na 11 % a pacient súhlasil s aplikáciou 3 denných dávok inzulínu, preto pridaný analóg s rýchlym účinkom na obed 5 j.. Po prechodnom miernom poklese HbA1c (10,2 %) došlo k zhoršeniu metabolickej kompenzácie. V januári 2017 boli glykémie 12,6 – 15,7 mmol/l a HbA1c 11,66 %, preto bol sitagliptín zamenený za empagliflozín. V júli 2017 poklesol HbA1c na 10,3 %, ale pri ďalších kontrolách stúpal (10,8 – 10,9 %) napriek zvýšeniu dávky inzulínu a navyše sa u pacienta opakovane objavila balanitída, preto bolo nutné v marci 2018 ukončiť liečbu empagliflozínom a vrátiť sa ku kombinácii so sitagliptínom. Pacient dlhodobo odmietal intenzifikáciu inzulínového režimu na režim bazál-bolus, preto som sa v auguste 2020 (glykémia nalačno 11,0 mmol/l, HbA1c 14,1 %) so súhlasom pacienta a vzhľadom na rozšírenie indikačného obmedzenia rozhodla pre zmenu na liečbu fixnou kombináciou glargín 100 U/ml a lixisenatid (iGlarLixi) pri ponechanom metformíne. Pacienta som edukovala o potrebe znížiť dávky jedla približne o tretinu dovtedajšej dávky. Pacient mal dávku bazálneho inzulínu 28 j. s. c., preto bola začatá liečba iGlarLixi (glargín 100 U/ml a lixisenatid 50 µg v dávke 20 j.) pred raňajkami. Pacient si navýšil dávku na 22 j. a po 14 dňoch mal pokles ranných glykémií o 2 – 3 mmol/l a po raňajkách o 3 – 4 mmol/l oproti meraniam pred zmenou liečby. iGlarLixi som pacientovi zvýšila na 24 j., metformín pokračuje v dávke 2 500 mg denne. O ďalšie dva týždne sa pacient cítil oveľa lepšie, nemal žiadne ťažkosti, telesnú hmotnosť mal nezmenenú, ale glykémie výrazne zlepšené – od 5,6 – 9,6 mmol/l. Kontrolný HbA1c z 9.12. 2020 je 8,4 % (DCCT), došlo teda k poklesu o 5,7 % za 4 mesiace.   Diskusia Možnosť použitia fixnej kombinácie iGlarLixi aj po liečbe premixovanými inzulínmi alebo po intenzifikovanom inzulínovom režime rozširuje naše terapeutické možnosti u pacientov s cukrovkou 2. typu s ešte zachovanou sekréciou inzulínu. Prechod z aplikácie dvoch až štyroch dávok inzulínu denne na jednu zase zlepšuje compliance pacienta k danej liečbe.   Záver U môjho pacienta došlo k významnému poklesu HbA1c už po 4 mesiacoch liečby, z hodnoty 14,1 % (august 2020) na 8,4 % (december 2020). Došlo teda k splneniu podmienky uvedenej v indikačnom obmedzení (pokles aspoň o 0,5 %) a pacient môže pokračovať v liečbe. Hlavné je, aby mohol žiť svoj život v primeranej kvalite.   Literatúra u autorky “Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.”

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií