Prehľad aktuálnych poznatkov o bezpečnosti a efektivite fixných kombinácií inzulínu a agonistov GLP-1 receptorov v manažmente diabetes mellitus 2. typu

Prehľad aktuálnych poznatkov o bezpečnosti a efektivite fixných kombinácií inzulínu a agonistov GLP-1 receptorov v manažmente diabetes mellitus 2. typu

An update on the safety of insulin-GLP-1 receptor agonist combinations in type 2 diabetes mellitus – Komentár k článku

 

MUDr. Peter Novodvorský, PhD, MRCP1,2,3 1MUDr. Korecová Metabolické centrum, Trenčín 2Cetrum Diabetologie, IKEM, Praha, Česká Republika 3Department of Oncology & Metabolism, University of Sheffield, Sheffield, UK

Súhrn Nedávno sme v Expert Opinion on Drug Safety publikovali review na tému fixných kombinácií bazálnych inzulínov a agonistov GLP-1 receptorov (GLP-1 RA) so zameraním sa na súhrn dostupných dát potvrdzujúcich ich efektivitu a bezpečnosť pri manažmente diabetes mellitus 2. typu (DM2T).1 Celý článok možno nájsť na odkaze: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14740338.2021.1978974?journalCode=ieds20 V nasledujúcom texte prinášam stručný komentár k tejto práci a súhrn najdôležitejších bodov pre klinickú prax.   Úvod DM2T je chronické progresívne ochorenie, ktorého patofyziológia zahŕňa procesy v mnohých orgánových systémoch a hormonálnych kaskádach. Okrem inzulínovej rezistencie v pečeni a kostrovom svale je prítomné progresívne zlyhávanie beta buniek a chybná funkcia alfa buniek pankreasu, abnormality v tukovom tkanive (akcelerovaná lipolýza), gastrointestinálnom trakte (inkretínová deficiencia a rezistencia), mozgu (inzulínová rezistencia) a obličkách (zvýšená reabsorpcia glukózy). Ralph DeFronzo tieto procesy zhrnul do termínu ominózny oktet a ich ovplyvnenie má kritický význam pri holistickom prístupe k manažmentu (liečbe) DM2T. Do nedávnej doby nebol takýto holistický prístup možný, keďže vtedy dostupné antidiabetiká vrátane inzulínu takéto vlastnosti nemali. V posledných rokoch však došlo k vývoju nových skupín látok pre manažment DM2T, akými je GLP-1 RA alebo inhibítory sodíkovo-glukózového kontransportéra 2 (SGLT2i). Tieto molekuly sú schopné okrem priameho efektu na zníženie glykémie pôsobiť na viacero patologických procesov už spomínaného ominózneho oktetu. Priaznivo vedia ovplyvňovať kardiovaskulárnu (KV) morbiditu a mortalitu, redukovať telesnú hmotnosť, spomaľovať progresiu diabetickej nefropatie a pozitívne ovplyvňovať lipidový profil pacientov.   Fixné kombinácie bazálnych inzulínov a agonistov GLP-1 RA (FRC) pozitívne ovplyvňujú všetky patologické procesy ominózneho oktetu okrem zvýšenej reabsorpcie glukózy v obličkách. V súčasnosti máme k dispozícii 3 FRC. iGlarLixi (Sanofi-aventis – Swixx BioPharma) je dostupný v dvoch preparátoch, ktoré sa odlišujú pomerom zastúpenia inzulínu glargín (iGlar) a lixisenatidu (Lixi). Pero A obsahuje 100 IU/ml iGlar a 50 mcg/ml Lixi a pero B 100 IU/ml iGlar a 33 mcg/ml Lixi v 3 ml jednorázovom pere (V USA je iGlarLixi k dispozícii len ako pero B v sile 100/33). Preparát iDegLira (NovoNordisk) obsahuje 100 IU/ml inzulínu degludek (iDeg) a 3.6 mg/ml liraglutidu (Lira) v 3 ml jednorázovom pere. FRC sú určené na subkutánnu aplikáciu jedenkrát denne. Je zaujímavé, že oba inzulíny obsiahnuté v dostupných FRC, teda iGlar a iDeg majú ako jediné dva inzulíny vôbec uskutočnené klinické štúdie potvrdzujúce ich KV bezpečnosť – ORIGIN pre iGlar a DEVOTE pre iDeg. Práve na ich základe sú vo všeobecnosti všetky inzulíny považované za bezpečné z hľadiska KV rizika. Štúdia ELIXA potvrdila KV bezpečnosť Lixi a štúdia LEADER dokonca potvrdila KV benefit pre Lira. Treba však ešte uviesť, že množstvo GLP-1 RA použité v týchto KV štúdiách sa nachádza len vo vyšších dávkach jednotlivých FRC. Uvádzam to preto, lebo existujú viaceré náznaky, dokonca aj dôkazy (štúdia AMPLITUDE-O s efpeglenatidom), že KV benefit GLP-1 RA je závislý od dávky daného preparátu (tzv. dose-dependent effect).   Pozrime sa teraz v krátkosti na súčasné postavenie FRC v terapeutických odporúčaniach relevantných medzinárodných odborných spoločností, akými sú EASD a ADA. Ich spoločné terapeutické odporúčania pre manažment hyperglykémie pri DM2T odporúčajú ako prvú injekčnú terapiu pri nedosahovaní cieľových hodnôt HbA1c použiť GLP-1 RA. Použitie FRC ako prvej injekčnej terapie sa odporúča pri hodnotách HbA1c > 10 % (> 86 mmol/mol) a/alebo > 2 % (> 23 mmol/mol) nad cieľovou hodnotou HbA1c. Táto nie je v dokumente explicitne uvedená, ale vo všeobecnosti za ňu (s výnimkou špecifických skupín pacientov) možno považovať hodnotu HbA1c > 7 % (> 53 mmol/mol). Nasadenie bazálneho inzulínu ako prvej injekčnej terapie je odporúčané pri hodnotách HbA1c > 11 % (> 97 mmol/mol) alebo pri znakoch katabolizmu (strata hmotnosti, masívna polyúria a polydipsia) a stavoch, ktoré naznačujú možnú prítomnosť diagnózy diabetu 1. typu.   Prejdime teraz na samotné dôkazy efektivity a bezpečnosti oboch FRC, ktoré tvorili hlavnú časť prehľadového článku. Na tomto mieste, keďže ide len o komentár k prehľadovej práci, len v stručnosti uvediem, že bezpečnosť a efektivita iGlarLixi boli preukázané v klinickom programe LixiLan zahŕňajúcich štúdie LixiLan-O, LixiLan-L a LixiLan-G. Pre iGlarLixi sú ďalej dostupné početné subanalýzy týchto klinických štúdií, ako aj nepriame porovnania využívajúce tzv. propensity score matching a tiež aj jedna rozsiahla Bayesiánska sieťová metaanalýza. Klinické štúdie programu LixiLan boli už viackrát analyzované a diskutované aj v slovenskej odbornej verejnosti, a preto prejdem rovno k novšej open-label štúdii fázy 3b s názvom SOLIMIX, ktorá skúmala efektivitu a bezpečnosť intenzifikácie terapie pomocou iGlarLixi v porovnaní s pridaním bifázického (premixového) inzulínu aspart (BIAsp 30) u pacientov s DM2T a neadekvátnou metabolickou kompenzáciou na terapii metformínom ± SGLT2i a akýmkoľvek bazálnym inzulínom. iGlarLixi preukázal v porovnaní s BIAsp 30 superioritu vzhľadom k redukcii HbA1c ako aj lepší bezpečnostný profil – menej pacientov na iGlarLixi skončilo štúdiu s prírastkom hmotnosti a u menej pacientov sa vyskytla hypoglykémia. Bezpečnosť a efektivita iDegLira boli preukázané v rozsiahlom klinickom programe DUAL, ktorý zahŕňal štúdie DUAL-I až DUAL-IX. IdegLira má tiež k dispozícii niekoľko následných post-hoc analýz, ako aj analýz dát z klinickej praxe (tzv. real world evidence – RWE data) z rôznych krajín sveta, ktoré sú v prehľadovej práci tiež detailne diskutované. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že výsledky týchto prác potvrdzujú dáta z RCTs, čo značne zvyšuje ich váhu a kredibilitu pre klinickú prax.   FRC nachádzajú uplatnenie v klinickej praxi okrem iného aj preto lebo sa s ich príchodom stalo ešte zrejmejšie, že máme v súčasnosti až príliš veľa pacientov s DM2T nastavených na intenzifikovaný inzulínový režim (definovaný ako aplikácia ≥ 3 dávok inzulínu za deň). Toto bolo v minulosti dané neexistenciou iných, viac patofyziologicky cielených terapeutických možností. Preto je dnes aktuálna tzv. „deintenzifikácia“ inzulínovej terapie, ktorá častokrát spočíva v prestavení pacientov z terapie bazálnym a prandiálnym inzulínom na terapiu FRC s vynechaním podávania prandiálneho inzulínu. Moja vlastná klinická skúsenosť, ako určite aj klinická skúsenosť viacerých z vás, potvrdzuje efektivitu a bezpečnosť takejto „deintenzifikácie“. V najbližsích rokoch budeme svedkami publikácií niekoľkých randomizovaných klinických štúdií (randomised clinical trials – RCTs), ktoré, ako som presvedčný, túto klinickú skúsenosť potvrdia.   Záver Na záver teda môžeme zhrnúť, že FRC predstavujú efektívnu a bezpečnú voľbu pri intenzifikácii terapie DM2T z bazálneho inzulínu a v určitých prípadoch sú vhodné aj ako prvá injekčná terapia vôbec (pri rešpektovaní lokálnych preskripčných obmedzení). Ich výborná efektivita pri redukcii glykémie (HbA1c) je komplementovaná nižším rizikom hypoglykémie (v porovnaní s bazálnym inzulínom), neutrálnym efektom na telesnú hmotnosť (t. j. benefitom v porovnaní s inzulínoterapiou, ktorá je spájaná s nárastom telesnej hmotnosti) a nižším výskytom gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (v porovnaní so samotnou terapiou GLP-1 RA v dôsledku postupnej titrácie dávky GLP-1 RA obsiahnutého vo FRC). Toto všetko je ešte komplementované existenciou silných dôkazov pre ich KV bezpečnosť a dokonca aj možný KV benefit.   Vyhlásenie o konflikte záujmov autora Participácia na klinických sledovaniach a firemnom grante: NovoNordisk United Kingdom, Sanofi/Covance. Nepeňažné plnenie v zmysle zákona: Sanofi, NovoNordisk, Eli Lilly, Berlin Chemie. Prednášajúci: Sanofi, NovoNordisk, Eli Lilly, Mundipharma, Dôvera zdrav. poisťovňa a. s. Konzultant a/alebo odborný poradca: Sanofi, Eli Lilly, NovoNordisk, Merck, Novartis.     Literatúra
  1. Novodvorsky P, Haluzik M. An update on the safety of insulin-GLP-1 receptor agonist combinations in type 2 diabetes mellitus. Expert Opin Drug Saf 2021:1-13.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií