Účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu u osôb s diabetom 2. typu podľa načasovania podávania: Čo hovoria výsledky združenej analýzy REALI?

Účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu u osôb s diabetom 2. typu podľa načasovania podávania:

Čo hovoria výsledky združenej analýzy REALI?

 

Odborná redakcia DIA News

Fixná kombinácia inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu (iGlarLixi) má preukázanú účinnosť na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých osôb s diabetom 2. typu (DM2T). Podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku sa iGlarLixi má podávať jedenkrát denne v priebehu jednej hodiny pred akýmkoľvek jedlom. Uprednostňuje sa prandiálna injekcia každý deň pred tým istým jedlom a zvolí sa tak, aby to pacientovi čo najviac vyhovovalo.1 Doteraz však nebolo známe, či načasovanie podávania iGlarLixi ovplyvňuje účinnosť a bezpečnosť lieku. Vo väčšine randomizovaných klinických štúdiách sa iGlarLixi podával väčšinou pred raňajkami.

Táto analýza bola súčasťou rozsiahleho komplexného Európskeho projektu REALI, ktorá združila údaje z niekoľkých multicentrických, prospektívnych, otvorených štúdií odrážajúcich reálnu klinickú prax v rôznych európskych krajinách. Cieľom projektu REALI bolo vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť rôznych injekčných liekov znižujúcich hladinu glukózy, najmä inzulínu glargín 300 U/ml a iGlarLixi u osôb s nedostatočne kontrolovaným diabetom 2. typu s HbA1c ≥ 7,5 %.2-4

Cieľom združenej analýzy REALI bolo vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť iGlarLixi v reálnej klinickej praxi v závislosti od načasovania jej podávania. Údaje boli zhromaždené z dvoch prospektívnych observačných európskych štúdií, ktoré zahŕňali 1 303 osôb s DM2T nedostatočne kontrolovaných perorálnymi antidiabetikami s alebo bez bazálneho inzulínu, ktorí boli nastavení na liečbu s iGlarLixi na sledované obdobie 24 týždňov.5 Účastníci boli rozdelení do štyroch podskupín na základe denného načasovania injekcie iGlarLixi: pred raňajkami (n = 436), pred obedom (n = 262), pred večerou (n = 399) a tých, ktorí zmenili čas podávania iGlarLixi počas sledovania (n = 206). Údaje sa zbierali na začiatku sledovania, v 12. týždni a v 24. týždni. Základné demografické údaje a klinické charakteristiky v tejto analýze zahŕňali vek, pohlavie, trvanie diabetu, telesnú hmotnosť a/alebo index telesnej hmotnosti (BMI), komplikácie diabetu a kardiovaskulárne komplikácie, komorbidity a podrobnosti o predchádzajúcej antidiabetickej liečbe. Údaje o liečbe s iGlarLixi, ako je dávka iGlarLixi, načasovanie injekcie, použité pero a súbežné užívanie iných liekov znižujúcich hladinu glukózy sa zbierali aj počas obdobia štúdie.5

Primárny cieľ tejto analýzy bola zmena HbA1c od východiskovej hodnoty do 24. týždňa. Sekundárne ciele zahŕňali zmenu HbA1c od východiskovej hodnoty do 12. týždňa, percentuálny podiel účastníkov, ktorí dosiahli v 24. týždni ciele HbA1c < 7,0 %, < 7,5 % a < 8,0 % a zmeny v FPH a 2-h PPG od východiskovej hodnoty do 12. a 24. týždňa. Bezpečnostné cieľové koncové ukazovatele zahŕňali výskyt symptomatických a závažných hypoglykemických príhod a nežiaduce gastrointestinálne účinky. Hodnotila sa tiež zmena telesnej hmotnosti a zmena dávky inzulínu glargín 100 U/ml vo fixnej kombinácii iGlarLixi od východiskovej hodnoty do 12. a 24. týždňa.5

Súhrnná študijná populácia pozostávala z 1 303 dospelých s DM2T, ktorí boli liečení iGlarLixi počas 24 týždňov, pričom 436 (33,5 %) účastníkov si podávalo iGlarLixi pred raňajkami, 262 (20,1 %) pred obedom, 399 (30,6 %) pred večerou a 206 (15,8 %) zmenilo čas aplikácie injekcie iGlarLixi počas obdobia sledovania. V jednotlivých skupinách neboli žiadne zásadné rozdiely v základných demografických a klinických charakteristikách.5

Priemerný vek účastníkov sledovania bol 61 rokov, priemerný BMI 32,2 kg/m2 a medián trvania diabetu bol 9 rokov. Spolu 590 účastníkov (45,3 %) bolo predtým liečených bazálnym inzulínom s mediánom trvania inzulínovej liečby 2,5 roka a najčastejším inzulínom bol inzulín glargín (67,8 %). Vyše polovica študovanej populácie (56,7 %) bola liečená iba jedným PAD. Okrem metformínu, ktorý zostal u 98 % pacientov aj počas 24. týždňového sledovania nezmenený, ​​došlo k zníženiu používania všetkých iných PAD.5

Vo všetkých sledovaných kohortách bolo v 24. týždni pozorované zníženie HbA1c v porovnaní s východiskovou hodnotou, pričom numericky najväčší pokles HbA1c bol pozorovaný v skupine s podávaním iGlarLixi pred raňajkami (-1,57 %) v porovnaní so skupinou s podávaním iGlarLixi pred obedom (-1,27 %), pred večerou (-1,42 %), prípadne v skupine, kde došlo k zmene času podávania iGlarLixi v priebehu sledovania (-1,33 %) (obrázok 1). 5

Obr.1: Priemerná hodnota HbA1c (%) počas 24-týždňového obdobia sledovania v závislosti od načasovania aplikácie iGlarLixi v priebehu dňa. Upravené podľa Haluzík M. et al., 2023

 

Aplikácia iGlarLixi pred raňajkami tiež viedla k početne väčšiemu podielu účastníkov, ktorí dosiahli v 24. týždni cieľ HbA1c < 7,0 % (33,7 % oproti 19,0 % v skupine s aplikáciou iGlarLixi pred obedom, resp. 25,6 % pred večerou a 23,2 % v skupine, kde došlo k zmene času podávania iGlarLixi v priebehu sledovania (obrázok 2). 5

Obr. 2: Podiel pacientov v %, ktorí dosiahli ciele HbA1c < 7,0 %, < 7,5 % a < 8,0 % v 24. týždni v závislosti od načasovania aplikácie iGlarLixi v priebehu dňa. Upravené podľa Haluzík M. et al., 2023

Fixná kombinácia iGlarLixi bola vo všetkých skupinách dobre tolerovaná s nízkym výskytom nežiaducich gastrointestinálnych účinkov a hypoglykémie.5

Priemerná telesná hmotnosť klesla podobne vo všetkých skupinách o 1,3 – 2,3 kg.5

Fixná kombinácia iGlarLixi bola účinná a bezpečná bez ohľadu na denný čas podávania. Aplikácia iGlarLixi pred raňajkami však viedla k efektívnejšej kontrole glykémie.5

Aplikácia iGlarLixi pred raňajkami môže byť vhodnejšia, ak je to v súlade so životným štýlom osôb s DM2T. Typické hlavné/najväčšie jedlo dňa zostáva najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o načasovaní aplikácie injekcie iGlarLixi v priebehu dňa. Ranné podávanie iGlarLixi je tiež podporované skutočnosťou, že u väčšiny jedincov je hladina PPG zvyčajne najvyššia po raňajkách a že iGlarLixi dokáže pokryť zvýšenie PPG po dvoch jedlách, ak je medzi nimi časový odstup menej ako 4 5 hodín.5

Ide o prvú analýzu, v ktorej sa vyhodnotil vplyv načasovania podávania iGlarLixi v priebehu dňa na glykemickú kontrolu, účinnosť a bezpečnosť.

Výsledky analýzy potvrdili, že fixná kombinácia iGlarLixi bola účinná a bezpečná bez ohľadu na čas podávania. Tieto výsledky výrazne podporujú používanie iGlarLixi v súlade s prístupom individualizácie liečby podľa potrieb pacienta, jeho preferencií a stravovacích vzorcov.5

Literatúra
  1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Suliqua (online) Dostupné na: www.sukl.sk
  2. Freemantle N, Bonadonna RC, Gourdy P, et al. Rationale and methodology for a European pooled analysis of postmarketing interventional and observational studies of insulin glargine 300 U/mL in diabetes: protocol of REALI project. BMJ Open. 2020;10(4):e033659.
  3. Bonadonna RC, Mauricio D, Mu¨ller-Wieland D, et al. Impact of age on the effectiveness and safety of insulin glargine 300 U/mL: results from the REALI European pooled data analysis. Diabetes Ther. 2021;12(4):1073–97.
  4. Gourdy P, Bonadonna RC, Freemantle N, et al. Does gender influence the effectiveness and safety of insulin glargine 300 U/ml in patients with uncontrolled type 2 diabetes? Results from the REALI European pooled analysis. Diabetes Ther. 2022;13(1):57–73.
  5. Haluzík M et al. Effectiveness and Safety of iGlarLixi (Insulin Glargine 100 U/mL Plus Lixisenatide) in Type 2 Diabetes According to the Timing of Daily Administration: Data from the REALI Pooled Analysis. Diabetes Ther (2023) 14:639–652 https://doi.org/10.1007/s13300-023-01375-8

 

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií