NEWS PRE SESTRY

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Petrou Pohánkovou

Petra Pohánková sa narodila v Martine. Stredoškolské štúdium ukončila na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. Pokračovala v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu na Strednej zdravotníckej škole v Martine v odbore zdravotná sestra. Po ukončení štúdia bola jej prvým zamestnaním hematologická ambulancia MUDr. Ľubice Valkovej. Neskôr pracovala ako dispečerka dopravnej zdravotnej služby a zároveň ako sestra LSPP.  V súčasnosti…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Máriou Gajdošovou

Mária Gajdošová sa narodila v Handlovej. Po úspešnom ukončení strednej zdravotníckej školy vo Zvolene sa jej prvým pôsobiskom stala nemocnica v Handlovej, kde pracovala na chirurgickom a zároveň  internom oddelení a neskôr v internej a algeziologickej ambulancii. Neskôr prijala ponuku práce v súkromnej kardiologickej ambulancii MUDr. Ladislava Procházku, kde pracuje dodnes...
Prečítať

Účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu u osôb s diabetom 2. typu podľa načasovania podávania: Čo hovoria výsledky združenej analýzy REALI?

Fixná kombinácia inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu (iGlarLixi) má preukázanú účinnosť na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých osôb s diabetom 2. typu (DM2T). Podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku sa iGlarLixi má podávať jedenkrát denne v priebehu jednej hodiny pred akýmkoľvek jedlom. Uprednostňuje sa prandiálna injekcia každý deň pred tým istým jedlom…
Prečítať

Dlhodobá účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť alirokumabu preukázaná v predĺženom sledovaní ODYSSEY OUTCOMES, ktoré predstavuje najdlhšie randomizované sledovanie kontrolované placebom PCSK9 inhibítorov

Farmakologická terapia na znižovanie lipidov s cieľom zníženia kardiovaskulárneho rizika je zvyčajne dlhodobá. Hodnotenie účinnosti a bezpečnosti hypolipidemickej liečby je limitované dĺžkou trvania randomizovaných klinických štúdií. Klinická štúdia ODYSSEY OUTCOMES, ktorá porovnávala alirokumab, monoklonálnu protilátku proti PCSK9 (proproteín konvertáza subtilizín/kexín typ 9) vs placebo u 18 924 pacientov s akútnym koronárnym…
Prečítať

Kde může umělá inteligence pomoci v medicíně a zdravotnictví?

Cílem článku je ve stručnosti prezentovat vývoj metod umělé inteligence (UI) a jejich využití v medicíně. Rychlý růst technologií generuje rozsáhlá data, která vyžadují pokročilé analytické nástroje. Umělá inteligence se tak stává klíčovým pomocníkem v procesu péče o pacienta, a to od podpory diagnostiky až po personalizovanou léčbu. V současnosti existuje…
Prečítať

Možnosti hodnocení kvality života u nemocných s akutním infarktem myokardu

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) patří mezi nejčastější příčiny mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Včasná léčba infarktu myokardu (IM) má výrazný vliv na prognózu pacienta. Cílem léčby IM je co nejrychlejší obnovení průtoku krve v postižené koronární tepně. Kvalita života zahrnuje fyzickou, psychickou a sociální pohodu a je odrazem pocitů, jež prožívají…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Andreou Kasalovou

Bc. Andrea Kasalová sa narodila v Lučenci, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu. Po ukončení štúdia sa zamestnala na internom oddelení v NsP v Lučenci, neskôr na JIS interného oddelenia alebo OAIM. Popri práci vyštudovala odbor sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý ukončila titulom Bc. Po 14 rokoch…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. et Bc. Katarínou Stehlíkovou

Mgr. et Bc. Katarína Stehlíková už siedmy rok pracuje v Kardiologickej ambulancii Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač, detašované pracovisko Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN. Po ukončení štúdia na SZŠ vo Zvolene začala pracovať na JIRS  Detskej kliniky v NsP FDR v Banskej Bystrici.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Križovou

Katarína Križová sa narodila v Lučenci. Po skončení základnej školy v Divíne nastúpila na Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci. Po ukončení gymnázia absolvovala dvojročné nadstavbové štúdium Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, odbor všeobecná sestra. Po štúdiu nastúpila do VšNsP v Lučenci na OAIM ako zmenová sestra, kde pracovala až do nástupu…
Prečítať

Regresia aterosklerotického koronárneho plaku je spojená so znížením rizika veľkých kardiovaskulárnych príhod – výsledky najnovšieho systematického prehľadu a metaregresnej analýzy

Randomizované klinické štúdie jednoznačne potvrdili, že zníženie hladiny sérového cholesterolu vedie k zníženiu rizika veľkých kardiovaskulárnych príhod (angl. major adverse cardiovascular events, MACE), pričom klinický prínos je úmerný zníženiu hladiny LDL-C.1 Hlavný pilier liečby koronárnych artérií (angl. coronary artery disease, CAD) a základný kameň znižovania kardiovaskulárneho rizika predstavuje hypolipidemická liečba prostredníctvom priaznivých…
Prečítať

Využití umělé inteligence v zobrazovacích metodách

Rozvoj využití umělé inteligence (AI) je v současnosti velmi dynamický a zasahuje do řady lidských činností. Výjimkou nejsou ani zobrazovací metody v lékařství. AI se zde může uplatnit při obrazové akvizici, při zpracování a augmentaci obrazu, při interpretaci nálezu, popř. v rámci tzv. pokročilé analýzy obrazových charakteristik, tzv. radiomiky. K dispozici je již řada…
Prečítať

Dlhšie zotrvanie na liečbe, vyššia adherencia a porovnateľné náklady na zdravotnú starostlivosť s inzulínom glargín 300 U/ml v porovnaní s bazálnymi inzulínmi prvej generácie vo svetle údajov z reálnej klinickej praxe

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Center for Disease Control and Prevention) má diabetes približne 34 miliónov Američanov, čo je vyše 10 % z celej populácie.1 Okrem toho má ďalších 88 miliónov prediabetes. Náklady na zdravotnú starostlivosť o Američanov s diabetom sú 2,3-krát vyššie ako u pacientov bez diabetu a…
Prečítať

Slovensko, zapojenie sestier do projektu CHARTA 70/2028 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku

Medzi najzávažnejšie rizikové faktory chorôb obehovej sústavy (CHOS) patrí artériová hypertenzia (AH). Ide o chronické ochorenie považované za najčastejšiu príčinu celkovej mortality dospelých pacientov a vyžadujúce si pravidelnú kontrolu a monitoring. Na získanie dospelých pacientov s hypertenziou na spoluprácu a na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi (TK) je potrebné pacientom…
Prečítať

Metody remise diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus (DM) 2. typu byl dlouho považován za chronické nevyléčitelné onemocnění, jehož progresi lze účinnou léčbou pouze zpomalit. Průlom přinesly studie bariatrické chirurgie, které prokázaly možnost dlouhodobé remise DM 2. typu. Remise lze však dosáhnout i pomocí dietních intervencí. Klíčovým mechanismem remise je redukce tuku ektopicky uloženého v játrech a…
Prečítať

Človek s diabetom, fajčiar, iniciatíva sestrou k želanej zmene správania sa

Nefarmakologické opatrenia patria bezpochyby k správnemu manažmentu dospelých osôb s diabetom, ktorí trpia závislosťou od fajčenia tabaku a mnohých ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Tieto opatrenia sú dôležité nielen pre prevenciu vzniku komplikácií, ale aj optimalizáciu želaných výsledkov, čo je predpoklad pre skvalitnenie života osoby s týmito ochoreniami.…
Prečítať

Jak mírnit depresivní obtíže

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně interních. Naopak depresivní porucha se může projevovat somatickými obtížemi. Antidepresiva patří k lékům, které často předepisují lékaři nejrůznějších klinických oborů. Farmakologickou léčbou depresivní poruchy se zde nebudeme zabývat. Zmíníme pouze skutečnost, že podávání antidepresiv má určitá úskalí. Účinek antidepresiv se obvykle dostavuje po dvou…
Prečítať

Jak mírnit depresivní obtíže

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně interních. Naopak depresivní porucha se může projevovat somatickými obtížemi. Antidepresiva patří k lékům, které často předepisují lékaři nejrůznějších klinických oborů. Farmakologickou léčbou depresivní poruchy se zde nebudeme zabývat. Zmíníme pouze skutečnost, že podávání antidepresiv má určitá úskalí. Účinek antidepresiv se obvykle dostavuje po dvou…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Miroslavou Farkašovou

Bc. Miroslava Farkašová sa narodila v Topoľčanoch. Základnú školu absolvovala v rodnej obci v Krušovciach. Strednú zdravotnícku školu sv. Vincenta de Paul navštevovala v Topoľčanoch. Po úspešnom ukončení strednej školy pracovala ako setra na internom oddelení v Partizánskom, neskôr v ortopedickej ambulancii a posledných desať rokov pracuje ako sestra v diabetologickej ambulancii s MUDr.…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií