Články

Vliv obezity na farmakokinetiku léčiv

Farmakokinetika léčiv může být u obézních pacientů ovlivněna jak změnami distribuce léčiv, tak změnami v eliminačních funkcích. Dávkování léčiv založené na hmotnosti nebo tělesném povrchu pacienta tak nemusí být zejména pro pacienty s vyšším stupněm obezity vyhovující z hlediska bezpečnosti či účinnosti. Dosavadní poznatky však pro většinu léčiv neposkytují dostatečná…
Prečítať

Jak došetřovat a léčit pacienty po prodělané ischemické cévní mozkové příhodě

Ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP) definujeme jako epizodu neurologické dysfunkce způsobenou fokálním mozkovým infarktem. Infarkt mozku (tj. nekrózu způsobenou ischemií) verifikujeme obvykle pomocí zobrazovacího vyšetření a odpovídajícího náhle vzniklého neurologického deficitu.1,2 Pojmem minor stroke označujeme iCMP s lehkým neurologickým deficitem, který je obvykle definován na základě NIHSS ≤ 3 (National…
Prečítať

Účinok liečby alirokumabom na periférne artériové ochorenie dolných končatín

Periférne artériové ochorenie dolných končatín je spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych príhod, významne znižuje kvalitu života pacientov a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť (Schwartz et al., 2020). Medzi hlavné rizikové faktory patrí hyperlipidémia, hypertenzia, diabetes mellitus, chronické ochorenie obličiek a fajčenie. Prítomnosť jedného z uvedených rizikových faktorov zvyšuje riziko periférneho…
Prečítať

Liečba dyslipidémií počas pandémie COVID-19

COVID-19 je ochorenie zapríčinené koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2), ktoré vyústilo do celosvetovej pandémie. SARS-CoV-2 je veľmi nákazlivý, priebeh ochorenia je veľmi variabilný a miera úmrtnosti nepredvídateľná. Nedávno bola identifikovaná (už aj na Slovensku) nová mutácia koronavírusu B.1.1.7. (pozn. red.: britská mutácia koronavírusu), ktorá je vysoko infekčná,…
Prečítať

Hypercholesterolémia ako rizikový faktor pre poruchu sluchu: Máme dostatok dôkazov?

Hypercholesterolémia a porucha sluchu patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy v dospelej populácii. Predpokladá sa, že hypercholesterolémia môže mať nepriaznivé účinky na sluch. Naopak, pri statínoch využívaných pri jej liečbe sa objavujú dôkazy svedčiace pre otoprotektívny účinok. Presný patomechanizmus poruchy sluchu spôsobenej hypercholesterolémiou zostáva nejasný. Chronická hypercholesterolémia môže spôsobovať akumuláciu glykogénu…
Prečítať

Globálne otepľovanie a infarkt myokardu

Globálne otepľovanie patrí medzi veľké výzvy, ktoré stoja pred našou civilizáciou. Podľa analýzy obdobia od rokov 1880 – 1900 do roku 2019 vzrástla globálne povrchová teplota o 1 – 1,2°C. Tento nárast, na prvý pohľad nie nejako dramatický má významné dopady, ako napríklad extrémne výkyvy teploty, topenie ľadovcov, znížený výskyt…
Prečítať

Časné stárnutí cév a možnosti jeho ovlivnění aneb cévní vs. kalendářní věk a kardiovaskulární onemocnění

V průběhu života dochází přirozeně ke změnám struktury a funkce cév. Tyto změny se následně významně podílejí na vzniku a manifestaci kardiovaskulárních onemocnění. Mezi základní faktory, které ovlivňují stárnutí cévního systému, patří kalendářní věk, životní styl, přidružená onemocnění, dědičnost, pohlaví, socioekonomický statut, psychologické faktory a vlivy životního prostředí. U některých…
Prečítať

Mozog a srdce

Vzájomná súvislosť medzi ochoreniami srdca a mozgu je vo všeobecnosti dobre známa. Najmarkantnejší je príklad kardioembolickej cievnej mozgovej príhody (CMP), keď kardioembolus priamo spôsobí oklúziu intra-, eventuálne extrakraniálnej prívodnej artérie. Existuje však množstvo ďalších možno menej do očí bijúcich vzájomných korelácií, keď je pri ochorení mozgu potrebné nezabúdať na srdce…
Prečítať

Jak média ovlivňují výběr tuků

Problematika tuků je komplexního charakteru. Ten, kdo se jí chce věnovat hlouběji, musí mít znalosti z různých oborů. Autorům článků často chybí znalosti týkající se složení a vlastností tuků, pěstování olejnin, výrobních technologií, výživy a metabolizmu tuků. Problémy mohou způsobovat i některé nové vědecké studie, jejich uspořádání a interpretace výsledků.…
Prečítať

Zkušenosti s podáváním fixní kombinace rosuvastatinu a ezetimibu

Za posledních 30 let došlo v České republice ke snížení počtu kardiovaskulárních příhod, jako nejčastějších příčin mortality a morbidity, ze zhruba 60 % na současných zhruba 40 % (následují onkologická onemocněními s přibližně 25 %). Tohoto úspěchu bylo dosaženou cílenou a správnou intervencí všech rizikových faktorů aterosklerózy. Samozřejmou součástí komplexní…
Prečítať

Komentár k novým odporúčaniam pre manažment dyslipidémií a kardiovaskulárne riziko z pohľadu diabetes mellitus

V roku 2019 boli publikované dve dôležité odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení u diabetikov a prediabetikov a pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií (ESC/EASD 2019, ESC/EAS 2019). Obidve priniesli niektoré nové informácie pre stratifikáciu rizika a liečbu dyslipidémií u pacientov s ochorením diabetes mellitus (DM). Podľa nových odporúčaní diabetici a priori…
Prečítať

Dech, psychika a zdraví

Dechová rehabilitace a nácvik správného dýchání se často používají u onemocnění respiračního systému, jako je bronchiální astma, plicní rozedma (Fernandes et al., 2011), chronická bronchitis a nověji i postcovidový syndrom. Způsob dýchání podstatně ovlivňuje řadu tělesných funkcí i psychický stav. Nácvik klidného bráničního dýchání je proto velmi prospěšný i v…
Prečítať

Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019

V srpnu 2019 byla publikována nová verze doporučených postupů k diagnostice a léčbě dyslipidemií autorů zastupujících  vropskou kardiologickou společnost (ESC) a Evropskou společnost pro aterosklerózu (EAS)1. Opět se jedná o komplexní a rozsáhlý materiál, který lze považovat za referenční – reviduje důkazy, o které opíráme diagnostické a léčebné postupy, ale…
Prečítať

Účinok alirokumabu u diabetikov s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom

Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia u diabetikov. Zvyčajne sa manifestujú o desať rokov skôr ako u nediabetikov (Raal & Mohamed, 2019). Pacienti s diabetom majú 2,3-krát vyššie riziko úmrtia na vaskulárne ochorenia v porovnaní s nediabetikmi. Preto je primárna a sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení jedným z hlavných cieľov…
Prečítať

Koncept časné prevence kardiovaskulárních příhod – co nového a jak prakticky postupovat

V současnosti nastal veliký posun v léčbě dyslipidemií z hlediska možností snižování aterogenních lipidů; postupnější ale neméně úspěšný vývoj sledujeme v oblasti léčby hypertenze. V oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) se kromě užití kombinací statinů a inhibitorů PCSK9, případně dvoj- až trojkombinací antihypertenziv stále častěji zvažuje mírnější, ale časnější léčba…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií