SM news

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Kiačikovou

MUDr. Mária Kiačiková vyštudovala Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Počas tohto obdobia sa zúčastnila na odbornej praxi na klinike Erlabrun v Nemecku. Po ukončení štúdia nastúpila do privátnej urologickej ambulancie a neskôr do FN v Trenčíne ako lekárka na neurologickom oddelení, kde pôsobí až dodnes.
Prečítať

Otvára MIND diéta nové možnosti v liečbe SM?

Vplyv potravy na štruktúru a funkciu mozgu je predmetom výskumu už dlhý čas. Klasickým príkladom je závislosť mozgu od energetického príjmu z potravy. Mozog v pokoji v bdelom stave spotrebuje 20 % všetkej energie tela, čo je viac ako srdce alebo pečeň. Je zaujímavé, že pri riešení úloh typu vnímania hovoreného slova, čítaní, hovorení…
Prečítať

Poruchy rovnováhy a možnosti rehabilitace u pacientů se sclerosis multiplex

Rešeršní článek popisuje zkušenosti s různými rehabilitačními intervencemi zaměřenými na zlepšení rovnováhy u osob s roztroušenou sklerózou. Nejčastěji se využívají různé možnosti fyzioterapeutického cvičení, konkrétně různé typy balančního tréninku včetně využití moderních technologií. Nejvíce efektivní se zdají být rehabilitační individuálně zacílené programy na základě vyšetření rovnováhy. Pro dosažení dostatečného efektu…
Prečítať

Běžný smutek a depresivní porucha

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně kardiovaskulárních nebo diabetu. To může komplikovat spolupráci pacienta při léčbě a zhoršovat kvalitu jeho života. Některá antidepresiva běžně nasazují nejen psychiatři, ale i lékaři jiných oborů. Je otázka, zda tato skupina léků není nadužívána.
Prečítať

Keď obavy z alopécie nepredstavujú pre pacienta bariéru – príbeh so šťastným koncom vďaka teriflunomidu

Účinnosť a bezpečnosť teriflunomidu bola dokázaná mnohými štúdiami a i vďaka liekovej forme a frekvencii podávania sa stal obľúbenou voľbou liečby pre vhodných pacientov so sclerosis multiplex (SM). Nespornou výhodou teriflunomidu, ktorý bol schválený na liečbu recidivujúcich foriem SM, je jeho dávkovanie, t. j. jedenkrát denne jedna tableta...
Prečítať

Teriflunomid – účinná a dobre tolerovaná voľba u mimoriadne senzitívnej pacientky na vedľajšie účinky liečby

V prezentovanej kazuistike je popísaný prípad pacientky, ktorá prekonala multifokálny atak s ľahkou kvadruparézou akcentovanou na dolných končatinách, cerebelárnou symptomatológiou a sfinkterovými ťažkosťami. MRI vyšetrenie preukázalo už v úvode závažný nález viacpočetných T2 hypersignálnych lézií v supra- aj infratentoriálnej oblasti mozgu, C a Th mieche, pričom 7 z nich vykazovalo…
Prečítať

Marcové vydanie SM News

V najnovšom vydaní SM News sa môžete tešiť na zaujímavé témy, rozhovory, odborné články, kazuistiky a množstvo ďalších tém týkajúcich sa ochorenia sclerosis multiplex.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca prednostkou II. Neurologickej kliniky SZU FNsP FDR v Banskej Bystrici MUDr. Martinou Martiníkovou

MUDr. Martina Martiníková sa narodila v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine nastúpila a dodnes pracuje na Neurologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde pracuje viac ako 26 rokov. Neurológia jej prirástla k srdcu. V odbore Neurológia má dve atestácie a toho času finalizuje doktorandské štúdium...
Prečítať

Roztroušená skleróza a kojení

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje mladé lidi a vede k demyelinizaci a neurodegeneraci. Nemoc je častější u žen, u nichž zároveň stoupá její incidence. Průběh roztroušené sklerózy ovlivňují hormonální (estrogeny, progesteron, prolaktin a testosteron), genetické a imunologické faktory...
Prečítať

Teriflunomid, nežiaduce účinky nielen z DMT liečby

Teriflunomid je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s relaps-remitujúcou formou sklerózy multiplex. Ide o imunomodulačnú látku s protizápalovými vlastnosťami, ktorá selektívne a reverzibilne inhibuje mitochondriálny enzým dihydroorotátdehydrogenázu (DHO-DH), ktorý je potrebný na syntézu pyrimidínov de novo...
Prečítať

Naše skúsenosti s liečbou teriflunomidom

Teriflunomid je imunomodulátor s protizápalovým účinkom, ktorý selektívne a reverzibilne inhibuje mitochondriálny enzým dihydroorotát dehydrogenázu. Tento enzým je dôležitý pre de novo syntézu pyrimidínu potrebného pre rýchlo sa deliace T a B bunky. Teriflunomid týmto mechanizmom obmedzuje nadmernú aktiváciu imunitného systému a znižuje tak aktivitu ochorenia SM...
Prečítať

Manažment pacienta s autoimunitnou trombocytopéniou s diagnózou SM relaps remitujúca forma liečenou alemtuzumabom

Alemtuzumab je rekombinantná humanizovaná monoklonálna protilátka. Viaže sa na povrchový antigén CD52, ktorý je prítomný vo vysokých hladinách na T (CD3+) a B (CD19+) lymfocytových bunkách a v nižších hladinách na NK bunkách, monocytoch a makrofágoch. Po naviazaní na povrch T a B lymfocytov pôsobí prostredníctvom celulárnej cytolýzy závislej od protilátky a komplementom vyvolanej lýzy.
Prečítať

Dlhodobá stabilita pacientky v liečbe alemtuzumabom

Sclerosis multiplex je autoimunitné a autoinflamatórne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré postihuje prevažne mladú populáciu s najvyššou incidenciou medzi 20. a 40. rokom života. Veľmi zriedkavo sa s  ním stretávame v detskom veku a v starobe. Postihuje prevažne mladé ženy vo fertilnom veku v pomere 2:1...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca, primárkou Neurologického oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove MUDr. Annou Cvengrošovou

MUDr. Anna Cvengrošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení štúdia začala pracovať na internom oddelení a neskôr nastúpila na neurologické oddelenie vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Počas tohto obdobia získala atestáciu z neurológie. Od roku…
Prečítať

SYMPTOMY DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH (LUTS) U PACIENTŮ SE SCLEROSIS MULTIPLEX

Roztroušená skleróza (RS) je chronické, zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému postihující (CNS) bílou hmotu mozku a míchy. Jedná se o nejčastější příčinu netraumatické invalidity mladých jedinců s výrazným společným dopadem jednak na jedince, tak i celou společnost. Symptomy dolních cest močových (LUTS) jsou jednou z nejčastějších komorbidit vyskytujících se…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií