Miroslav Krajčír

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Katarínou Gonovou

MUDr. Katarína Gonová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na dva roky vycestovala do Líbye, kde pracovala vo farmaceutickom podniku na oddelení vedy a vývoja. Po návrate na Slovensko pôsobila tri roky na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom až do absolvovania…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Tomášom Matusom

MUDr. Tomáš Matus vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začal pracovať na internom oddelení miestnej nemocnice. Bola to dobrá skúsenosť, lebo sa mohol stretnúť so širokou škálou ochorení. Po úspešnom absolvovaní spoločného internistického  kmeňa a popri práci na oddelení, vypomáhal aj v diabetologickej ambulancii. Neskôr využil ponuku práce…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Vanesou Kollárovou

Bc. Vanesa Kollárová úspešne absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Žiline, odbor zdravotnícky asistent a taktiež neskôr bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor ošetrovateľstvo. Po skončení štúdia na vysokej škole začala pracovať  vo FN Nitra na Neurologickej JIS.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Gabrielou Barillovou

Mgr. Gabriela Barillová sa narodila v Kežmarku. Po získaní stredného odborného vzdelania v odbore obchod a podnikanie na Dievčenskej odbornej škole Poprad-Veľká začala pracovať na rôznych pracovných pozíciách. Neskôr sa rozhodla pre rozšírenie vzdelania a večernou formou vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Poprade. Začala pracovať ako zdravotnícky asistent v ambulancii…
Prečítať

Nové poznatky o prínose znižovania LDL-cholesterolu

Posledné odporúčania European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk zdôraznili dôležitosť znižovania hladiny LDL-cholesterolu z hľadiska zníženia rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO). V odporúčaniach z roku 2019 vidíme výrazný posun oproti predchádzajúcej…
Prečítať

Prínos zmeny NPH inzulínu na inzulín glargín 300 U/ml u ľudí s diabetom 2. typu v reálnej klinickej praxi – výsledky analýzy údajov z európskej databázy REALI

Na základe medzinárodných odporúčaní môžu jedinci s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), ktorí nedosahujú cieľové hodnoty HbA1c na liečbe perorálnymi antidiabetikami, začať liečbu bazálnym inzulínom (BI).1,2 K dispozícii máme stredne účinkujúci NPH inzulín (neutrálny protamín Hagedorn), ďalej prvú generáciu bazálnych inzulínových analógov, medzi ktoré patrí inzulín detemir a inzulín glargín 100…
Prečítať

Možnosti diagnostiky a léčby proteinurie

Ke screeningu proteinurie se v běžné praxi užívá vyšetření testovacím proužkem – „dipstick, tím však nelze odhalit malou albuminurii, Bence-Jonesovu proteinurii (volné lehké řetězce např. při mnohočetném myelomu) a známky tubulointersticiálních onemocnění. Pro přesnější vyhodnocení albuminurie, resp. proteinurie lze doporučit vyšetření poměru koncentrací albuminu/kreatininu ve vzorku moči, případně vyšetření odpadu…
Prečítať

Stanovisko ČSAT ke Konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu: Lipoprotein(a) při aterosklerotických kardiovaskulárních onemocněních a aortální stenóze

Výbor České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) vypracoval na jeho základě následující souhrn nejdůležitějších informací pro českou odbornou veřejnost. Tento souhrn v českém jazyce ovšem nenahrazuje originální publikovaný konsenzus, a zájemcům o detailní znění proto doporučujeme k prostudování původní kompletní text. Číslování referencí v hranatých závorkách v tomto Stanovisku odpovídá původní…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Janou Surgošovou

MUDr. Jana Surgošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na neurologické oddelenie v Skalici a po  približne 2,5 roku začala pracovať na Klinike detskej neurológie v Národnom ústave detských chorôb, kde pôsobí doteraz. V rámci praxe pracovala na II.…
Prečítať

Kognitívne poruchy u pacientov so sklerózou multiplex

Kognitívne poruchy postihujú 40 – 70 % osôb s diagnózou skleróza multiplex (SM). Vo vekovej skupine < 18 rokov vykazuje približne 30 % osôb zmeny v kognitívnych funkciách. Kognitívne zmeny sa manifestujú veľmi skoro od diagnostikovania ochorenia, pričom  frekvencia ich výskytu a závažnosť sú častejšie u pacientov s progresívnymi formami ochorenia (Amato & Krupp, 2020;…
Prečítať

Poruchy zrakového vnímania u dospelého pacienta so sklerózou multiplex

Prínos nefarmakologických opatrení pri takom závažnom symptóme, akým je porucha zrakového vnímania u dospelých osôb so sklerózou multiplex (SM), by sa mohol považovať za prehnaný optimizmus. Predsa však existuje nádej, že vďaka psychorelaxačným krokom, úprave spánku a iným štandardným nefarmakologickým opatreniam sa môže znížiť riziko opakovaných atakov. Pri edukácii je…
Prečítať

Má teriflunomid neuroprotektívny potenciál? Prierez najnovšími štúdiami so zameraním na kognitívne funkcie osôb so sklerózou multiplex liečených teriflunomidom

Kognitívne poruchy postihujú 40 – 70 % osôb s diagnózou skleróza multiplex (SM). Vo vekovej skupine < 18 rokov vykazuje približne 30 % osôb zmeny v kognitívnych funkciách. Kognitívne zmeny sa manifestujú už veľmi skoro od diagnostikovania ochorenia, pričom frekvencia ich výskytu a závažnosť sú častejšie u pacientov s progresívnymi formami ochorenia (Amato &…
Prečítať

Význam vitamínu D u pacientov so sclerosis multiplex

Vitamín D bol objavený v roku 1922 v rybom oleji a v tukoch a svoje označenie D získal preto, že bol v poradí štvrtým objaveným vitamínom.1 Vitamín D patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch. Označuje skupinu metabolitov rastlinného (vitamín D2 – ergokalciferol) a živočíšneho pôvodu ( vitamín D3 – cholekalciferol).…
Prečítať

Komplexní interdisciplinární rehabilitační péče o osoby s RS

Při prevenci nebo terapii neurologických symptomů roztroušené sklerózy (RS) může částečně pomoci pravidelné kondiční cvičení a rehabilitační léčba. Vzhledem k heterogenitě a individuálně rozdílné závažnosti symptomů RS je optimální poskytovat rehabilitaci prostřednictvím interdisciplinárního týmu.
Prečítať

Želaná redukcia hmotnosti u dospelého pacienta s diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) a rovnako obezita patria k chronickým progredujúcim ochoreniam, sú úzko späté, sú charakteristické svojou etiológiou, príznakmi a symptomatológiou a počet chorých celosvetovo narastá. Obidve ochorenia ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života jednotlivca. Edukácia pacienta formou nefarmakologických opatrení (zdravý životný štýl, diabetická diéta, želaná redukcia hmotnosti) je integrálnou súčasťou…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Luciou Trenčanskou

Po ukončení gymnaziálneho štúdia vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé skúsenosti získala na internom oddelení a oddelení neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky vo FNsP Ružinov v Bratislave. Po absolvovaní atestačných skúšok z internej medicíny a kardiológie pracuje ako ambulantný kardiológ v kardiologickej ambulancii v Malackách. V…
Prečítať

Rozhovor a PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Karolom Rummerom

MUDr. Karol Rummer sa narodil v Dunajskej Strede. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na interné oddelenie NsP v Dunajskej Strede. Počas tohto obdobia absolvoval zahraničnú stáž v Dudley Road Hospital v Birminghame. Po návrate získal špecializačnú skúšku z internej medicíny a o rok neskôr…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Ivanou Vaškovou

Mgr. Ivana Vašková sa narodila v Prešove. Strednú zdravotnícku školu a bakalárske štúdium absolvovala v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva a študijných odborov v Prešove. Magisterský titul obhájila na katedre ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Certifikovanú pracovnú činnosť v oblasti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov získala na…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Beatou Stezkovou

Beata Stezková navštevovala SZŠ Skalica v obore detská sestra. Po úspešne zvládnutej maturitnej skúške nastúpila do Nemocnice s poliklinikou v Malackách. Neskôr sa s rodinou odsťahovala do Česka a pracovala ako zdravotná sestra na RDG oddelení na poliklinike v Děčíne. Po materskej dovolenke nastúpila do súkromnej pediatrickej ambulancie, o dva roky neskôr sa s rodinou vrátila na Slovensko a od…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií